Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Маркетингова політика комунікацій

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.80
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: кандидат економічних наук, доцент, Мороз Людмила Андріївна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- Знати сутність, місце і роль комунікаційної політики у комплексі маркетингу підприємства, психологічні аспекти комунікативних процесів; знання у сфері Інтернет-маркетингу.
- Уміти організовувати та проводити як на споживчих, так і на промислових ринках заходи у сфері маркетингових комунікацій; планувати розташування товарів на полицях роздрібних торговельних організацій на основі застосування головних правил та принципів мерчандайзингу; формувати унікальність своєї пропозиції на ринку товарів або послуг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити: маркетинг; маркетингові дослідження.
Кореквізити: рекламний менеджмент; прямий маркетинг.
Короткий зміст навчальної програми:
Комунікації у системі маркетингу. Модель процесу комунікації. Формування комплексу маркетингових комунікацій. Реклама як складова СМК. Планування рекламної кампанії. Зв’язки з громадськістю (паблік рілейшнз). Характеристика засобів пабліситі. Спонсоринг, його комунікаційні цілі і засоби. Прямий маркетинг. Персональний продаж як основний елемент прямого маркетингу. Стимулювання збуту як складова СМК. Виставки, ярмарки. Інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу. Стратегії використання торгових марок.
Рекомендована література:
1. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика: Навч. Посібник / Т.Г. Діброва. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 320 с.
2. Маркетинг: Підручник / [А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін.]; за ред. А.О. Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1070 с.
3. Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: Монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Приймак. – К.: КНЕУ, 2005. – 408 с.
4. Маркетинг: Підручник/ [В. Руделіус, Л. Мороз, Н. Глинський та ін.]; ред.-упор. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. – 2-ге вид. – К. Навч.-метод. Центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. – 648 с.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70 %): екзамен.