Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Маркетингова цінова політика

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.82
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доцент Косар Наталія Степанівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати різновиди існуючих цін, сутність основних етапів ціноутворення, особливості ціноутворення на ринках різних типів, методи оцінки ризику у ціноутворенні та інфляційного очікування;
- вміти визначити цілі ціноутворення та оцінити вплив різних факторів на встановлення ціни;
- вміти вибрати цінові стратегії та методи ціноутворення, розрахувати базові, гуртові та роздрібні ціни, скоригувати ціну з урахуванням змінних ринкових умов.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити:
Маркетинг, Мікроекономіка, Маркетингові дослідження.

Кореквізити:
Маркетингова товарна політика, Інформаційні системи і технології у маркетингу.
Короткий зміст навчальної програми:
Введення в ціноутворення. Формування цінової політики. Ціна як інструмент маркетингової політики. Система цін та їх класифікація. Фактори маркетингового ціноутворення. Методичні підходи щодо ціноутворення в системі маркетингу. Маркетингові стратегії ціноутворення. Коригування ціни (цінова тактика). Особливості дослідження ринкової кон’юнктури. Ціноутворення в міжнародному маркетингу. Вплив інфляції на процеси ціноутворення. Оцінка помилки і ризику у встановленні цін. Державне регулювання процесів ціноутворення в Україні.
Рекомендована література:
1. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / С.І. Дугіна. – К. : КНЕУ, 2002. – 360 с.
2. Косар Н.С. Маркетингове ціноутворення: конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маретинг» / Н.С. Косар, О.Є. Шандрівська. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2015. – 115 с.
3. Ковальчук С.В. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. / С.В. Ковальчук, І.В. Гвоздецька, С.М. Синиця // – Львів.: «Новий Світ - 2000», 2011. – 352 с.
Методи і критерії оцінювання:
- письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розв’язування задач (30%);
- підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%).