Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Міжнародний маркетинг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.83
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., проф. Мних О.Б., практичні заняття проводить к.е.н., доцент Балик У.О.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен - знати принципи міжнародного маркетингу і практичні аспекти їх впровадження; вміти систематизувати маркетингову інформацію і комплексно оцінювати ринкові ситуації й аналізувати стан ринків збуту; оцінювати ефективність впровадження управлінських рішень в системі міжнародного маркетингу; розробляти альтернативи міжнародної маркетингової стратегії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити: «Міжнародна економіка», «Маркетинг».
Кореквізити: «Маркетингові дослідження».
Короткий зміст навчальної програми:
Концепція міжнародного маркетингу. Принципи і методи міжнародного маркетингу. Стратегія міжнародного маркетингу. Система інформаційного забезпечення в міжнародному маркетингу. Формування міжнародної маркетингової стратегії і контроль в міжнародному маркетингу. Сегментування міжнародного ринку. Управління товарною політикою на міжнародному ринку. Розроблення міжнародних цінових стратегій. Формування міжнародних каналів розподілу продукції. Міжнародні торговельні угоди. Форми і методи виходу на міжнародний ринок. Закордонні інвестиції та їх вплив на міжнародний маркетинг. Міжнародні засоби комунікацій та їх вибір. Оцінювання ефективності міжнародних маркетингових рішень. Ризики в міжнародному маркетингу.
Рекомендована література:
1. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 400 с.
2. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг. Навчальний посібник -К.: Кондор, 2007 - 152с.
3.Корінєв В.Л. Міжнародний маркетинг: Навч. пос./ Корінєв В.Л., Кулішов В.В. та ін -Львів : «Магнолія 2006», 2011.-384с.
4. Гриффин Р. Международный бізнес.4-е узд./ Гриффин Р., Пастей М //пер. с англ. под. ред.. А.Г. Медведева.-СПб: Питер,2006.-1088с .
5.Мних О.Б., Балик У.О..Міжнародний маркетинг. Курс лекцій. НУ «Львівська політехніка», - 210 с.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, екзамен): семестровий контроль.