Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Логістика

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.79
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: доктор економічних наук, професор Крикавський Є.В., кафедра маркетингу та логістики
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
• знати: дефініцію, концепцію, завдання логістики, принципи і закономірності створення й руху матеріальних потоків; методичний інструментарій розроблення та реалізації завдань логістики; ідеологію концепції логістичного управління, методи та моделі оптимізації логістики.
• вміти: використовувати загальні принципи та закономірності інтегрованого управління матеріальними, інформаційними, фінансовими та іншими потоками; розробляти пропозиції щодо формування та удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування; здійснювати оцінку економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізит:, маркетинг 1; регіональна економіка; товарознавство.
Кореквізит: маркетинг 2; міжнародна економіка.
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність і концепція логістики. Логістичні потоки і процеси. Класифікація і структуризація логістичних систем. Стратегія логістики і логістичне управління. Логістика постачання. Логістика виробництва. Логістика дистрибуції. Оптимізація системи запасів. Оптимізація системи перевезень. Економіка та організація логістики.
Рекомендована література:
1. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підручник / Є.B. Крикавський. - 2-ге вид., допов. і переробл. - Л. : Вид-во НУ «Львів, політехніка» ; «Інтелект-Захід», 2006. - 456 с.
2. Крикавський Є.B. Логістика: компендіум і практикум : навч. посіб. / Є.B. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. - К. : Кондор, 2008. - 340 с.
3. Крикавський Є. Логістичне управління: Підручник / Є.B. Крикавський – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
4. Крикавський Є. Логістика для економістів: підручник / Є.B. Крикавський. – 2-ге вид., випр. І доп. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 476 с. (серія «Світ маркетингу і логістики», вип. 9).

Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): розгляд ситуаційних вправ, практикуми, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, екзамен): тестування.