Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Інформаційні системи і технології у маркетингу

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.78
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., ст. викл. Леонова С.В
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Знати:
- сутність інформаційних систем та їх значення в управлінні маркетингом підприємства;
- сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій;
- методологію розроблення інформаційних систем, визначення їх якості та ефективності;
- основні засади управління інформаційними ресурсами та технологіями;
- використання Інтернет в маркетинговій діяльності;
- створення та використання в організації інформаційних локальних і регіональних мереж Інтранет і Екстранет;
- застосування електронної комерції у практичній діяльності організації.
Уміти:
- працювати у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються в маркетинговій діяльності підприємств;
- приймати управлінські рішення на підставі інформації, отриманої за допомогою автоматизованих інформаційних систем маркетингу.


Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізити: маркетинг;
- кореквізити: маркетингові дослідження;
Короткий зміст навчальної програми:
Інформація в управлінні маркетинговою діяльністю та її характеристика Поняття економічної інформації. Життєвий цикл інформації. Інформація як організаційний ресурс. Джерела інформації про контрагентів підприємства Роль і місце інформаційної системи в управлінні маркетинговою діяльністю. Інформаційні системи. Інформаційні технології. Характеристика інформаційних систем маркетингу. Забезпечувальна частина ІСМ. Технічне забезпечення. Автоматизоване робоче місце (АРМ) маркетолога. Інформаційне та програмне забезпечення. Комп’ютерна презентація. Організація інформаційної бази систем оброблення маркетингової інформації. Бази даних. Збір інформації про контрагентів. Оцінка достовірності інформації про партнерів підприємства. Використання мережі інтернет в ІСМ. Електронний бізнес. Інтернет і маркетинг. Використання Інтернету для реклами. Вимоги до сайту організації. Впровадження інформаційних систем маркетингу.
Рекомендована література:
1. Августин, Р. Р. Управління інформаційними зв'язками: навч. посіб. / Р. Р. Августин, Ю. А. Богач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 241 с.
2. Андрієнко В. М. Документарні багаторівневі інформаційні системи: навч. посіб. / В. М. Андрієнко, Г. В. Пашенко.– Донецьк: ДонНУ, 2013.– 186 с..
3.Задорожко Г. І. Інформаційне забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства на основі створення інтегрованої інформаційної системи : монографія / Г. І. Задорожко. - Луганськ: Ноулідж, 2013. - 120 c.
4. Заложнев А. Ю. Информационные технологии маркетинга. Управление взаимоотношениями с клиентами: [Монография] / А. Ю. Заложнев, Е. Л. Шуремов. – М.: Бухгалтерия и банки, 2009. – 151 с.: ил. – ISBN 978-5-902479-09-3 : 173.25.
5. Заміховська О. Л. Інформаційні системи та технології в економіці [навчальний посібник]:/ О.Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 372 с.
6. Карімов І. К. Інформаційно-обчислювальні системи в економіці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. К. Карімов. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2009. - 250 с.
7. Люльчак З.С. Маркетинг 1: посібник / З.С. Люльчак, О.І. Карий – Львів: Видавництво “Магнолія 2006”, 2014. – 272 с.
8. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник/ За редакцією Л.А. Мороз. — 2-е вид. — Львів: Національний університет „Львівська політехніка“ (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+“ Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід“ 2002. — 244 с.
9. Шило С. Г. Інформаційні системи та технології [Текст] : навч. посіб. / С. Г. Шило, Г. В. Щербак, К. В. Огурцова. - Харків: ХНЕУ, 2013. - 219 с.
10. Бердышев С.Н. Информационный маркетинг / С.Н. Бердышев. – 2-e изд. М.: Дашков и К, 2013. – 216 с.
11. Гандапас Р.К. К выступлению готов! Презентационный конструктор. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015 - 192с
12. Манн И. Интернет-маркетинг на 100 % / И.Б. Манн, С.В. Сухов, В.А. Долгов, Р.Н. Овчинников и др. – СПб. : Питер, 2009. – 240 с.
13. Практикум з навчальної дисципліни "Електронний маркетинг" для студентів спеціальності "Бізнес-адміністрування" всіх форм навчання [уклад.: І. О. Кінас, А. В. Котлик]. / Харків: ХНЕУ, 2011. - 74 с.
14 Чорноус Г.О. Проактивне управління соціально-економічними системами на основі інтелектуального аналізу даних: методологія і моделі: монографія / Г.О. Чорноус. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – 351 с..
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (70%)
Підсумковий контроль (70%, залік)