Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Маркетингові дослідження організації (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.84
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., проф. Мних О.Б., практичні і лабораторні заняття - к.е.н., асистент Довгунь О.С.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті написання курсового проекту студент повинен вміти виявляти маркетингові проблеми, проводити ситуаційний аналіз макросередовища і мікросередовища, грамотно систематизувати первинну та вторинну інформацію для розроблення ефективних маркетингових рішень підприємства, проводити презентацію результатів маркетингових досліджень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити : «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Маркетинг», «Економіко-математичні методи і моделі», «Статистика»;
Кореквізити: «Маркетингові дослідження».
Короткий зміст навчальної програми:
Розроблення концепції маркетингового дослідження, структуризація маркетингової проблеми. Розроблення програми маркетингового дослідження ( кабінетні дослідження, організація польових досліджень, формування вибірки). Аналіз маркетингової інформації ( підготовка анкет, аналіз отриманих результатів). Висновки та рекомендації.
Рекомендована література:
1. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: Підручник. – К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012 – 480 с.
2. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б.,Сорока О.А. Маркетингові дослідження.-Львів.-2004ю-288с.
3. Косенков С.І. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. І. Косенков. - К.: Вид. дім «Скарби», 2004. - 464 С.
4. Лилик І. В.,Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи. Практикум/ Лилик І. В., Кудирко О. В.. – К.: КНЕУ, 2010. – 313 С.
5. Малхотра Нэреш. Маркетинговые исследования. Практическое руководство /Перев. с англ. / Малхотра Нэреш .- Москва - Санкт-Петербург –Киев, 2002.
6. Полторак В. А. Маркетингові дослідження [Текст]: навч. посіб. / В.А. Полторак – К.: Центр навч. літ., 2003. –387 с.
7. Рут Майк Дейл. Маркетинговые исследования в сфере B2B . Изд-во: Баланс-Клуб, 2006.- 432 С.
8. Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження:навчальний посібник- К:Знання України, 2010. - 299 С.
9. Хейг Пол.Маркетинговые исследования глазами заказчика. Изд-во: Баланс-Клуб/ Хейг Пол, Хейг Н., 2006. - 260 С.
10. Черчилль Г.Маркетинговые исследования. – Издание 5/ Черчилль Г., Браун Т. . Изд-во: Питер, 2007.- 704 С.
11. Элвин С. Бернс. Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft Excel +CD/Элвин С. Бернс, Рональд Ф..Изд-во: Диалектика-Вильямс, 2005. -704 С.
Методи і критерії оцінювання:
Підсумковий контроль (100%): письмова робота, усне опитування.