Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Економіко-математичні методи і моделі

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.52
Кількість кредитів: 7
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: ст. викладач Кузьо Н.Є.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
• знати: основні принципи та інструментарій постановки задач, класичні економіко-математичні моделі на макро- та мікрорівнях; основні принципи побудови економіко-математичних моделей; методи їх розв’язування; напрями застосування отриманих результатів;
• уміти: будувати економіко-математичні моделі; досліджувати їх адекватність; проводити на основі цих моделей аналіз економічних процесів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• пререквізити: Статистика; Економіка підприємства;
• кореквізити: Економічний аналіз, Маркетингові дослідження.
Короткий зміст навчальної програми:
Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки. Принципи побудови економетричних моделей. Лінійні моделі множинної регресії. Узагальнені економетричні моделі. Економетричні моделі динаміки. Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування. Цілочислове програмування. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. Аналіз та управління ризиком в економіці.
Рекомендована література:
• Економіко-математичне моделювання: Навч. посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.
• Економіко-математичне моделювання: Навч. посібник / [Р.В. Фещур, В.П. Кічор, І.Я. Олексів та ін.]. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. - 340 с.
• Катренко А.В. Дослідження операцій: Підручник. – Львів: «Магнолія Плюс», 2004. – 549 с.
• Наконечний С.І. Економетрія: Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк. – Вид. 4-те, доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.
• Хома І.Б. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств: навч.-метод. посібник / І.Б. Хома, В.В. Турко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 328 с.
Методи і критерії оцінювання:
• поточний контроль (30%): виконання та захист лабораторних робіт;
• підсумковий контроль (70%, екзамен): семестровий контроль.