Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Формування комплексу маркетингу організації (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.51
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., ст. викладач Фігун Н.В., кафедра МЛ
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:

Знати: володіти основними принципами маркетингу, оперувати такими елементами як комплекс маркетингу: товар, ціна, місце, просування; сегментування, його роль та можливості застосування; особливості позиціонування та володіти елементами маркетингових досліджень.

Уміти: розробляти маркетингову стратегію підприємства на підставі здійснених маркетингових досліджень, опитування споживачів, аналізу основних трендів; структуризувати асортиментний ряд компанії, ідентифікувати три рівні товару та застосовувати наявні інструменти створення реклами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: Маркетинг; мікроекономіка;
кореквізити: маркетингові дослідження; статистика.
Короткий зміст навчальної програми:
Аналіз ринку підприємства; дослідження смаків та уподобань споживачів, проведення сегментування ринку; дослідження маркетингової товарної політики підприємства; позиціонування товару; формування оптимальних каналів розподілу товару; планування кампанії по просуванню товару; проведення он-лайн кампанії; формування програми рекламної кампанії.
Рекомендована література:
1. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг/ За наук. ред. Мороз Л.А.: Підручник - Львів: НУ “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 2005. - 244 с.
2. Економіка і фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, З. С. Люльчак ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 694 с. : рис., табл. — Бібліогр. в кінці тем. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-519-6
3. Крикавський Є., Дейнега І., Дейнега О., Патора Р. Маркетингова товарна політика. Навч. посібник.(Гриф МОН України). – Рівне: видавець О.Зень, 2007 – 276 с.
4. Крикавський Є. В. Маркетингові дослідження : навчальний посібник / Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, О. Б. Мних, О. А. Сорока. – Л. : Львівська політехніка, Інтелект-Захід, 2004. – 288 с.
5. Маркетинг: Підручник / В.Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін: Ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько – К.: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні” 2005. – 422 с.
6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент // Ф. Котлер, К.Л. Келлер. — СПб: Питер Ком, 2014. — 800 с.
7. Котлер Ф., Амстронг П., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. Пер. с англ. – 5-е европ. изд. – М., СПб.; К.: Издательський дом “Вильямс”, 2012. – 752 с.
Методи і критерії оцінювання:
Підсумковий контроль (100%, залік): здача курсового проекту.