Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Промисловий маркетинг

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.50
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., доц. Костюк О.С.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Знати: особливості здійснення маркетингу промислового підприємства; особливості процесу придбання товарів організаціями- споживачами; особливості розробки маркетингової стратегії і тактики в маркетингу промислового підприємства.
Уміти: проводити комплексне дослідження промислового ринку та вибір цільових сегментів; організовувати управління маркетингом на промисловому підприємстві; вести дискусії, застосовувати логічний підхід до обговорення конкретної ситуації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: Менеджмент; Маркетинг, Макроекономіка, Мікроекономіка, Економіка підприємства,

- кореквізити: Маркетингова товарна політика, Маркетингова політика комунікацій, Маркетинг послуг, Маркетингова цінова політика.
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність, завдання та концепції маркетингу промислового підприємства. Товари промислового призначення (ТПП). Ринок ТПП та особливості маркетингової діяльності. Дослідження попиту на товари промислового призначення. Налагодження співпраці з постачальниками та споживачами. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві. Товарна політика та управління асортиментом продукції. Цінова політика на промисловому ринку. Управління збутовою діяльністю та розподіл готової продукції. Комунікаційна політика промислового підприємства.
Рекомендована література:
Крикавський Є. Промисловий маркетинг: підручник / Крикавський Є., Чухрай Н. — 2-ге вид. — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. — 472c.
2. Бойчук І. В Маркетинг промислового підприємства. [текст] : навч. посіб. / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 360с.
3. Оснач О. Ф. Промисловий маркетинг: підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л.П. Коваленко. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 364 с.
4. Погріщук Б.В. Промисловий маркетинг: навчальний посібник / Б.В. Погріщук, О.М. Ціхановська, Т.В. Янчук. — Тернопіль: Крок, 2010. — 328 с.
5. Старостіна А. О. Промисловий маркетинг : Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, В. А. Кравченко. – Київ : Знання, 2005. – 764 с.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на практичних і лабораторних заняттях , усне опитування.
Підсумковий контроль (70%, екзамен): семестровий контроль.