Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Міжнародна економіка

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.53
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Когут У.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати закономірності функціонування та розвитку світової економіки;
- знати тенденції розвитку міжнародних економічних відносин, фінансових ринків та фінансових механізмів;
- вміти використовувати отримані знання для аналізу закономірностей взаємодії національних економік, міжнародних економічних відносин у сфері міжнародної торгівлі, міжкраїнного переміщення факторів виробництва, фінансування та формування міжнародної економічної політики;
- вміти аналізувати зовнішньоекономічну політику України; аналізувати проблеми та передбачати перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізит: менеджмент, мікроекономіка, макроекономіка
Короткий зміст навчальної програми:
Предмет та структура міжнародної економіки. Статистична база міжнародної економіки. Особливості зовнішньої торгівлі на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин. Функціональні взаємозв’язки у міжнародних економічних відносинах. Міжнародні організації. Класичні теорії міжнародної торгівлі товарами та послугами. Міжнародна торговельна політика. Міжнародний рух капіталу. Міжнародна міграція робочої сили. Міжнародна передача технології. Міжнародна економічна інтеграція. Міжнародна валютно-фінансова система. Вартість валюти та валютний курс. Теорії валютного курсу. Платіжний баланс. Міжнародні фінансові ринки. Моделі макроекономічного розвитку відкритої економіки. Регулювання міжнародної економіки.
Рекомендована література:
1. Киреев А. Международная экономика: В 2 – х т./Учебное пособие для студентов вузов. – М.: МО, 1997, 1999.
2. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник. 6-те вид., стереотипне. – К.: Знання, 2006. – 406 с.
3. Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вікар, 2006. – 589 с.
4. Босак А.О. Міжнародна економіка : теоретичні та прикладні аспекти : навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Л.І. Чернобай, О.С. Скибінський. – Львів : Міські інформаційні системи, 2015. – 245 с.
Методи і критерії оцінювання:
- Поточний контроль (30%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування;
- підсумковий контроль (70%): письмова робота (50%), усні відповіді (20%)