Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Маркетингові дослідження

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.49
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., проф. Мних О.Б., практичні і лабораторні заняття - к.е.н. , асистент Довгунь О.С
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
у результаті вивчення модуля студент повинен: освоїти суть кожного етапу процесу маркетингового дослідження, оволодіти методами і інструментарієм прийняття прогнозних рішень, орієнтуватися на інформаційній базі маркетингових досліджень, вміти вибирати джерела, збирати, оцінювати і опрацьовувати необхідну інформацію та робити певні звіти з висновками про отримані результати вибіркових спостережень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізит : « Статистика», «Економіко-математична методи»; кореквізити: «Маркетинг»
Короткий зміст навчальної програми:
Суть, роль, мета і завдання маркетингових досліджень. Алгоритм процесу маркетингового дослідження. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень. Маркетингова інформаційна система та її формування. Поняття місткості ринків. Ринкове агрегування та сегментування, їх використання при дослідженні цільових ринків. Розрахунок місткості ринку. Сегментація ринку як вихідний момент диференційованого маркетингу. Організація проведення вибіркових спостережень. Кількісна та якісна репрезентативність вибірки. Оцінка надійності результатів вибіркових спостережень. Аналіз ступеня конкуренції товарного ринку. Показники ринкової конкуренції. Ключові компетенції фірми. Підходи до вивчення поведінки споживачів. Моделі поведінки споживачів. Маркетинговий аналіз стану фірми за елементами комплексу маркетингу та функціями маркетингових досліджень . Презентація результатів маркетингових досліджень.
Рекомендована література:
1. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б.,Сорока О.А. Маркетингові дослідження.-Львів.-2004;
2. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: Підручник. – К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012 – 480 с.
3. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б.,Сорока О.А. Маркетингові дослідження.-Львів.-2004ю-288с.
4. Косенков С.І. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. І. Косенков. - К.: Вид. дім «Скарби», 2004. - 464 С.
5. Лилик І. В.,Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи. Практикум/ Лилик І. В., Кудирко О. В.. – К.: КНЕУ, 2010. – 313 С.
6. Малхотра Нэреш. Маркетинговые исследования. Практическое руководство /Перев. с англ. / Малхотра Нэреш .- Москва - Санкт-Петербург –Киев, 2002.
7. Полторак В. А. Маркетингові дослідження [Текст]: навч. посіб. / В.А. Полторак – К.: Центр навч. літ., 2003. –387 с.
8. Рут Майк Дейл. Маркетинговые исследования в сфере B2B . Изд-во: Баланс-Клуб, 2006.- 432 С.
9. Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження:навч. пос.- К:Знання України,2010.- 299 С.
10. Хейг Пол.Маркетинговые исследования глазами заказчика. Изд-во: Баланс-Клуб/ Хейг Пол, Хейг Н., 2006. - 260 С.
11. Черчилль Г.Маркетинговые исследования. – Издание 5/ Черчилль Г., Браун Т. . Изд-во: Питер, 2007.- 704 С.
12. Элвин С. Бернс. Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft Excel +CD/Элвин С. Бернс, Рональд Ф..Изд-во: Диалектика-Вильямс, 2005. -704 С.
Методи і критерії оцінювання:
поточний контроль (30%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування; модульний контроль (70%): контрольні тести, усне опитування.
Підсумковий контроль ( семестровий екзамен): тестування, усне опитування (70%).