Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Економіка підприємства

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.18
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: к.е.н., доцент Стояновський Андрій Ростиславович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
• знати основні поняття, категорії економіки підприємств, їх взаємозв'язок та інструменти управління;
• знати методику розрахунку, аналізу та планування основних показників діяльності підприємств.
• вміти виявляти й аналізувати тенденції зміни основних показників діяльності підприємств на мікрорівні;
• вміти розраховувати на основі типових методик і діючої нормативно-правової бази основні економічні показники діяльності підприємств;
• вміти розробляти плани-проекти розвитку підприємств з урахуванням нормативно-правових, ресурсних, адміністративних та інших обмежень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• мікроекономіка;
• політична економіка;
• менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми:
Теорії підприємств і основи підприємництва. Види підприємств, їх організаційно-правові форми. Зовнішнє середовище підприємства. Ринок і продукція. Планування діяльності підприємства. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. Інвестиції та інновації. Витрати підприємства. Фінансово-економічні результати підприємства. Ціни та якість продукції.
Рекомендована література:
1. Економіка підприємства: електронний конспект лекцій / Укл. Стояновський А.Р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=20641. –Львів: ВНС НУ «ЛП», 2015. – 35.
2. Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Економіка підприємства” /Укл. Л.І. Ріжко, О.Я. Загорецька, А.Р. Стояновський, – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”. – 2015.– 24с.
3. Економіка підприємства: підручник/ КНЕУ; ред. С. Ф. Покропивний. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
Методи і критерії оцінювання:
• опитування на семінарських/практичних заняттях; оцінювання виконання завдань та ситуаційних вправ на практичних заняттях; оцінювання підсумкових робіт (25%);
• семестровий контроль (75 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма.