Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Економіка господарської діяльності підприємства (курсовий проект)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.20
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: к.е.н., доцент Стояновський Андрій Ростиславович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
• вміти визначати показники програми діяльності підприємства та відповідно до їх рівня встановити потребу в основних видах ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових тощо);
• вміти розраховувати та оцінювати фінансові результати діяльності підприємства;
• вміти розраховувати основні показники оцінювання ефективності використання ресурсів підприємства;
• вміти визначати найбільш прийнятний варіант реалізації інвестиційного проекту на підприємстві і за його даними визначати очікуваний рівень фінансових результатів підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• мікроекономіка;
• політична економіка;
• менеджмент.
Короткий зміст навчальної програми:
Виробнича програма підприємства. Чисельність персоналу. Фонд оплати праці підприємства. Оцінка основних фондів підприємства. Визначення кошторису витрат на виробництво продукції. Калькулювання собівартості продукції. Нормування оборотних коштів підприємства. Визначення цін на продукцію. Визначення беззбитковості виробництва та Основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства. Розрахунок показників ефективності інвестицій у проекти розвитку підприємства.
Рекомендована література:
1. Економіка підприємства: електронний конспект лекцій / Укл. Стояновський А.Р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=20641. –Львів: ВНС НУ «ЛП», 2019. – 35.
2. Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Економіка підприємства” /Укл. Л.І. Ріжко, О.Я. Загорецька, А.Р. Стояновський, – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”. – 2019.– 24с.
3. Економіка підприємства: підручник/ КНЕУ; ред. С. Ф. Покропивний. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2011. - 528 с.
Методи і критерії оцінювання:
• оцінювання повноти наповнення та правильності оформлення курсового проекту (15%);
• оцінювання змістового наповнення та правильності виконання курсового проекту (55%);
• письмово-усне опитування та захист курсового проекту (30%).