Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Фінанси, гроші та кредит

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.19
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Фінанси
Лектор: Політило М.П.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- уміння здійснювати контроль за раціональним формуванням та використанням централізованих та децентралізованих грошових фондів.
– здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички у сфері державних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, міжнародних фінансів та фінансового ринку для прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері фінансів і кредиту;
– володіння навичками аналізу фінансових відносин на підприємствах, в організаціях, установах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізит: макроекономіка, економічна теорія;
- кореквізит: немає
Короткий зміст навчальної програми:
Суть і функції фінансів. Фінансова система та фінансовий механізм. Податкова система держави. Бюджет і бюджетна система держави. Державні доходи та видатки. Державний кредит. Фінанси населення. Фінанси суб’єктів господарювання та неприбуткових організацій. Фінансовий ринок. Міжнародні фінанси. Суть та функції грошей. Грошовий оборот і грошові потоки. Грошовий ринок. Грошові системи. Валютні відносини та валютні системи. Інфляція та грошові реформи. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. Кредит у ринковій економіці. Кредитні системи. Центральний банк та його роль в економіці. Спеціалізовані кредитно – фінансові установи. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи.
Рекомендована література:
1) Хома І.Б. Основи теорії фінансів у схемах, таблицях та моделях. / І.Б. Хома, В.В. Турко, О.М. Чубка. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 244с.
2) Аранчій В.І. Гроші та кредит: навчальний посібник /.В.І. Аранчій, Л.М. Бойко, Л.В. Черненко. - В-во ПП "Магнолія 2006", 2013. – 364 c.;
3) Коваленко Д.І. Фінанси, гроші і кредит: теорія та практика: навч. посіб. / Д.І. Коваленко, В.В. Венгер - К.: Центр учбової літератури, 2013. – 578 с.
Методи і критерії оцінювання:
форми – денна, заочна
методи – лекції, практичні заняття, самостійна робота