Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Соціальна політика

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.M.44
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., доцент Івасечко Ольга Ярославівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
• Розуміння основних моделей соціального захисту, передумов та чинників формування соціальної політики; інструментів, документальної базу соціальної політики; інституцій, які займаються розробкою та впровадженням соціальної політики; джерел та методів фінансування соціальної політики; особливостей розвитку соціальної політики і соціального захисту в Україні.
• Знання основних концепцій та теорій соціальної політики; проблем, категорій та понять дисципліни «Соціальна політика зарубіжних країн»; кількісних показників соціального розвитку: ПФП, ПРЛ, ІЛР; основних типів соціальної політики та факторів, що впливають на їх формування; соціальної політики, яку провадять найбільші наднаціональних організації та канали їх впливу на соціальну політику країн «другого» і «третього» світу;
• Розуміння впливу міжнародних організацій на соціальну політику в Україні;
• Розуміння поняття бідності і шляхів її подолання; особливостей ринку праці та зайнятості, шляхи ліквідації безробіття; стратегічних напрямків та етапів розвитку соціальної політики в Україні.
• Вміння аналізувати основні концепції і теорії з аналізу соціальної політики; застосовувати категорії і поняття з дисципліни, кількісні показники соціального розвитку ПФП, ПРЛ, ППС; визначати тип соціальної політики і фактори, що впливають на їх формування; аналізувати соціальну політику держав різних типів і наднаціональних організацій; з’ясувати основні канали впливу зовнішніх суб’єктів на внутрішню соціальну політику держави, в тому числі і Україну; визначати принципи і механізми реалізації соціальної політики і соціального захисту в Україні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити: Міжнародні організації
• Кореквізити: Політологія
Короткий зміст навчальної програми:
Суть соціальної політики та її типи. Фінансування соціальної політики. Документальна та інституційна база соціальної політики. Людський розвиток. Моделі соціального захисту. Шляхи підвищення рівня людського розвитку в Україні. Ринок праці і зайнятість. Бідність і шляхи її подолання. Соціальна політика і соціальний захист в Україні.
Рекомендована література:
1. Dikon B., Khals M., Stans P. Hlobalna sotsialna polityka: mizhnarodni orhanizatsii ta maibutnie sotsialnoho dobrobutu: Per. z anhl. – K.: Osnovy, 1999.
2. Ivanova O. Sotsialna polityka: teoretychni aspekty. – K.: KM Akademiia, 2003. – 107 s.
3. Semyhina T. Slovnyk iz sotsialnoi polityky. – K.: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», 2005. – 750 s.
4. Skurativskyi V.A., Palii O.M. Osnovy sotsialnoi polityky: Navch.posibnyk. – K.: MAUP, 2002. – 200 s.
5. Sotsialna polityka. Slovnyk: poniattia, katehorii, terminy. [Buchyn M.A., Kunch Z.I., Turchyn Ya.B., Ilnytska U.V. ta in]. – 2-he vydannia dopovnene. – Lviv, 2008. – 314 s.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (100 %): усне опитування. Виступи на семінарах.