Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Риторика

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.M.42
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Українська мова
Лектор: канд. філол наук, доцент Середницька Анна Ярославівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
ознайомитися зі здобутками світової риторики;
знати основні етапи становлення і розвитку риторики в Україні;
опанувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування;
вміти аналізувати особливості різних форм спілкування людей у колективі;
? знати відмінності між різними видами промов;
? осягнути теоретичні засади підготовки усного публічного виступу;
? володіти навичками ведення нарад, дискусій, виголошення промов;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Короткий зміст навчальної програми:
основні етапи розвитку риторики, історичні традиції риторики; статус сучасної риторики; основні аспекти психології та культури мовного спілкування, теоретичні засади підготовки промови та інших публічних виступів, особливості різних форм публічного чи професійно-ділового спілкування
Рекомендована література:
1) Риторика: підручник/ Зоряна Куньч, Галина Городиловська, Ірина Шмілик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 496 с.
2) Куньч З.Й. Українська риторика: Історія становлення і розвитку: Посібник для студентів економічних та гуманітарних спеціальностей. – Львів, 2011. – 160 с.
3) Тестові завдання з риторики для студентів / уклад. З.Й. Куньч, Г.П. Городиловська, Г.Л. Вознюк, Н.І. Голубінка, І.Д. Шмілик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015, – 44 с.
4) Підготовка до публічного виступу: метод. рекомендації з риторики / З.Й. Куньч, Г.П. Городиловська, Н.І. Голубінка, І.Д. Шмілик.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014, – 56 с.
Методи і критерії оцінювання:
залік (поточний контроль – 40 балів, залікова контрольна робота – 60 балів)