Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Бухгалтерський облік

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.17
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Ольшанська М. В
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати основи організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємства;
- уміти інформацію про господарські операції підприємства відобразити в системі рахунків бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності підприємства
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:

- пререквізит: Основи політичної економії,
- кореквізити: Економічний аналіз.
Короткий зміст навчальної програми:
Бухгалтерський облік, його суть та основи організації. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Первинне спостереження, документація та інвентаризація. План рахунків бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку. Облік господарських процесів. Основи бухгалтерської звітності.
Рекомендована література:

1. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник / Хомяк Р.Л., Лемішовський В.І., Воськало В.І., Мохняк В.С. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 440 с.
2. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник. - 2-ге вид., переробл. і доповн./Укл.: Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. - К.: Знання, 2009. - 422 с.
3. Бухгалтерський облік. Навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, М.В. Корягін, Р.Л. Хом’як, О.С. Височан, В.І. Воськало – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 248 с.
4. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник / За ред.. Р.Л. Хомяка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 1220 с.
Методи і критерії оцінювання:
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (30% виконання практичних завдань);
- підсумковий контроль (70% екзамен).