Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Основи термінознавства

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.M.41
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Українська мова
Лектор: канд. філол. наук, доц. Теглівець Юлія Володимирівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
• розуміння основних етапів розвитку галузевих терміносистем і термінознавства в Україні;
• уміння виявляти лексико-семантичні особливості термінів української мови;
• розуміння основних аспектів українського термінотворення і терміновжитку;
• здатність виступати перед аудиторією, дотримуючись норм терміновживання та вимог наукового стилю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Короткий зміст навчальної програми:
формування мовно-термінологічної компетенції майбутнього фахівця, укладання науково-технічних, навчальних, довідкових текстів з урахуванням особливостей історичного формування й теперішнього стану української термінології як підсистеми української літературної мови.
Рекомендована література:
1. Основи термінознавства: навч. Посібник/ С.З. Булик-Верхола, Г.В. Наконечна, Ю.В. Теглівець.– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 192 с.
2. Кочан І.М. Теоретичні засади вироблення термінологічних стандартів в українській мові // Мова і культура нації. – Львів, 1991. – С. 40-49.
3. Наконечна Г.В. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення. – Львів: Кальварія, 1999. – 110 с.
4. Термінологічна лексика в системі професійного мовлення: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Укл.: Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, М.В. Гнатюк, Н.І. Голубінка, Н.З. Дрівко, З.Й. Куньч, О.Г. Литвин, І.Б. Ментинська, Г.В. Наконечна, А.Я. Середницька, Ю.В. Теглівець, І.Д. Шмілик. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 92 с.

Методи і критерії оцінювання:
залік
а) поточний контроль: 40 балів (усне опитування, контрольні роботи).
б) підсумковий контроль:60 балів (підсумкова робота).