Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Бізнес-економіка

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.M.25
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Доцент Данилович-Кропивницька М.Л., к.е.н., ас. Канцір І.А.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен знати і вміти:
- вільно орієнтуватися у закономірностях розвитку суспільного виробництва;
- формулювати бізнес-ідею, репрезентувати механізм її генерації при формуванні бізнес-моделі фірми;
- здійснювати моніторинг поведінки економічних суб'єктів у ринкових умовах;
- аналізувати конкурентне середовище діяльності підприємства;
- прогнозувати вплив макроекономічних показників на підприємницьку діяльність;
- визначати особливості державного регулювання підприємництва в Україні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
-
Короткий зміст навчальної програми:
Поняття економіки та бізнесу. Підприємництво, як суб'єкт економічної системи. Бізнес-ідея та механізм її генерації. Формування бізнес-моделі фірми. Бізнес-планування у підприємництві. Показники ефективності підприємницької діяльності. Сутність попиту та пропозиції, в контексті ефективності реалізації бізнес-ідеї. Аналіз поведінки споживача, як запорука фінансової стійкості фірми. Витрати та доходи у підприємницькій діяльності. Зміст та функції підприємницького ризику. Шляхи та методи зниження ризику в бізнес-діяльності. Аналіз бізнес-перспектив («витрати-обсяг-прибуток»). Конкурентне середовище діяльності підприємства. Види ринків: монополія та її види; монополістична конкуренція, олігополія. Процес організації управління та його складові. Загальна характеристика культури і етики бізнес-діяльності. Макроекономічні показники та їх вплив на підприємницьку діяльність. Передумови та механізми державного регулювання підприємництва.
Рекомендована література:
1. Ватаманюк О. З. Бізнес-економіка: навчальний посібник / О. З. Ватаманюк. - Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 324 с.
2. Дмитрієв І. А. Економіка і бізнес : навчальний посібник / І. А. Дмитрієв, Я. С. Левченко, І. Ю. Шевченко. – Х. : ФОП «Бровін О. В.», 2018. – 316 с.
3. Earl, P. E., Wakeley, T.Business Economics: A contemporary approach. UK : McGraw-Hill Education, 2004.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
Підсумковий контроль (70 %, залік)