Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Ефективне лідерство

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.M.33
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: к.е.н., доц. Передало Христина Станіславівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
• здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері лідерства;
• здатність продемонструвати поглиблені знання і вміння застосовувати лідерські інструменти у сфері управління;
• уміння використовувати основні техніки тайм-менеджменту в особистісному та / і професійному житті.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити:
• Менеджмент
• Вступ до фаху «Менеджмент»
Короткий зміст навчальної програми:
Теоретичні засади феномену лідерства. Тайм-менеджмент як інструмент лідерства. Оцінювання компетентностей в лідерстві. Командна робота. Адаптація персоналу як інструмент лідерства. Мотивування в лідерстві. Конфлікти як проблема лідерства.
Рекомендована література:
1. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменти: [навч. посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник - [3-є вид., доп. і перероб.] – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», Інформаційно-видавничий центр «Інелект+» Інституту післядипломної освіти, 2007. – 384с.
2. Кричевский Р.Л. Психология лідерства [учебное пособие] / Р.Л. Кричевский - М.: Статут. 2007. – 539с.
3. Адизес И.К. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует / И. Адизес. – «Альбина Паблишер», 2018. – 264с.
4. Адизес И.К. Стили менеджмента: эффективные и неэффективные / И.К. Адизес – «Альбина Паблишер», 2017. – 198с.
Методи і критерії оцінювання:
• поточний контроль (100%): усне опитування, тренінги, кейси та контрольні завдання