Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Бізнес-планування та управління проектами

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.M.27
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Технологій управління
Лектор: д.е.н., проф. Ільчук П.Г., к.е.н., проф. Фещур Р. В., к.е.н., доц. Якимів А. І., Когут І. В., к.е.н. Лучко Г. Й., к.е.н. Скворцов Д. І., к.е.н. Шишковський С. В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
- знати: теоретико-прикладні засади здійснення проектної діяльності, її ресурсного, нормативно-правового, інформаційного та менеджерського супроводу; параметри і фактори впливу на розвиток проекту з метою формування його бюджету;
- уміти: вирішувати спеціалізовані завдання та розв’язувати складні практичні проблеми у сфері проектного менеджменту; розраховувати показники бізнес-плану й оформляти проекти його розділів, формувати бізнес-план; оцінювати економічну ефективність проектів; здатність налагоджувати, розвивати та узгоджувати взаємодію зі стейкхолдерами у проектній діяльності; ідентифікувати витрати на виконання проекту, формувати бюджет проекту, програми; приймати обґрунтовані рішення у сфері менеджменту проектів; вибирати та практично застосовувати широкий спектр інструментів з метою управління проектами;
- мати уявлення про: ризики проектної діяльності, керівництво проектами і програмами, зокрема фінансових ризиків проекту, їхнє врахування під час застосування бюджетного методу управління проектом; системи управління проектами і програмами та здійснювати їх структурну декомпозицію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пререквізит: вища математика
- кореквізит: -
Короткий зміст навчальної програми:
Проектний менеджмент та бізнес-планування. Вибір пріоритетного напряму діяльності бізнесу. Планування розвитку бізнесу. Організаційний план. Фінансовий план. Управління ризиками. Управління бізнес-проектами. Інформаційне забезпечення управління проектами
Рекомендована література:
Ноздріна Л. В. Управління проектами: Підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 432 с.
Петренко Н. О. Управління проектами [текст] навчальний посібник. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 244 с.
Проектний менеджмент: просто про складне : навч. посібник / В. А. Верба, Л. П. Батенко, О. М. Гребешкова та ін.; за заг. ред. В. А. Верби. – К. : КНЕУ, 2009. – 299 с.
Фесенко Т. Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. посібник / Т. Г. Фесенко. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 181 с.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль (вибіркове усне опитування на лекціях, усний або письмово-усний поточний контроль, контрольна робота)(100 %)