Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Визначення вартості об'єктів будівництва, проектів і робіт з використанням IT

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.M.28
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: доцент Крет Ігор Зиновійович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
• застосовувати теоретико-методологічні основи оцінювання об’єктів будівництва, проектів і робіт;
• володіти організаційно-правовими аспектами визначення вартості об’єктів будівництва, проектів і робіт;
застосовувати методики різних підходів до експертної оцінки майна та нерухомості;
• розв’язувати конкретні задачі, пов’язані з визначенням складових експертної оцінки об’єктів нерухомості;
• володіти навичками щодо оцінки вартості об’єктів будівництва, проектів і робіт з використанням ІТ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізит:
• Економіка підриємства.
кореквізити:
• Бізнес-планування.
Короткий зміст навчальної програми:
Необхідність та принципи оцінювання вартості майна та майнових комплексів, чинники, що впливають на вартість об’єктів будівництва. Загальна характеристика процесу оцінювання вартості об’єктів будівництва. Оцінювання вартості об’єктів будівництва за дохідним підходом. Оцінювання вартості об’єктів будівництва за порівняльним підходом. Оцінювання вартості об’єктів будівництва за витратним підходом. Оцінювання вартості машин і обладнання з урахуванням їх зносу. Оцінювання вартості цінних паперів та нематеріальних активів.
Рекомендована література:
1. Калінеску Т. В. Оцінювання майна [Текст] : навчальний посібник / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовський, О. Д. Кирилов. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.
2. Оцінка та управління нерухомістю: навчальний посібник / [В. Р. Кучеренко, М. А. Заєць, О. В. Захарченко, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна]. – Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2013. – 272 с.
3. Національний стандарт України.ДСТУ БД.1.1-1:2013. Правила визначення вартості будівництва. К.:Мінрегіон України.2013. – 97с. (із врахуванням зміни№1 і №2).

Методи і критерії оцінювання:
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота
• оцінювання знань на практичних заняттях (обговорення та виконання практичних завдань, участь в ділових іграх); оцінювання виконання та захисту розрахункових (контрольних) робіт (правильність обчислень, коректність висновків та рекомендацій; правильність, повнота та лаконічність відповіді під час захисту роботи).
• контрольна робота згідно індивідуального завдання (30%), практичні заняття (20%) і підсумковий контроль (залік): письмова форма (50%).