Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Іміджелогія

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.M.34
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Лектор: Любомудрова Надія Петрівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
- теоретико-методологічну базу іміджелогії;
- історію та основні етапи розвитку іміджу;
- типологію іміджу;
- основні функції іміджу;
- особливості імідж-технологій в організації;
- принципи корпоративної культури в організації;
- методи формування, реалізації, корегування іміджу в організації;
- інструментарій іміджелогії;
- основи іміджмейкингу;
- особливості ділового іміджу.
У результаті вивчення модуля студент повинен вміти:
- створювати особистий імідж;
- володіти механізмами впливу іміджу образу на масову свідомість;
- володіти навичками колористики та стилістики;
- володіти навичками сучасного іміджмейкера зі створення іміджу фірми, корпорації крізь призму людського фактора.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Кореквізити: Кваліфікаційний екзамен, Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми:
Імідж як виклик сучасного світу. Особливості процесів іміджмейкерства. Технології управління особистісним іміджем. Формування ефективного іміджу. Створення ділового іміджу.
Рекомендована література:
1. Барна Н.В. Іміджелогія. / Н.В. Барна // К.: Університет "Україна", 2008. - 217 с.
2. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. – К., 2015.
3. Барна Н.В. Образне імідж-мислення в аспекті мистецької діяльності / К.: Міленіум, 2015. – № 15. – 276 с.
4. Барна Н.В. Іміджмейкерство як різновид митецької діяльності в аспекті масової культури // К.: Міленіум, 2016. – № 10. – 210 с.
5. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі: Навч.метод. посіб. / В. Бебик, В. Бортніков, Л. Дегтярьова, А. Кудряченко; За заг. ред. В. Бебика. – К.: ІКЦ «Леста», 2015. – 248 с.
6. Луньов О. Формування власного позитивного іміджу. – К.: Ін-т громад. суспільства, 2011. – 70 с.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (60%): індивідуальні письмові практичні завдання, усне опитування.
Підсумковий контроль (40%): тестування, усна компонента.