Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Етика бізнесу

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.M.32
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Філософія
Лектор: Мазурик М.В. (Сінельнікова)
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з класичними зразками етичної думки та нормами етикету, формування у студентів поняття етичності службової поведінки менеджера, вироблення навиків аналізу різних типів керівництва для вироблення стратегії організації економічної діяльності в плані етики.
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати: сучасний стан теорії етики в сфері підприємництва, специфіку етики бізнесу, етичні норми та стандарти в історії бізнес-етики.
вміти: користуватися базовою термінологією етики бізнесу, адаптувати теоретичний та практичний матеріал до сучасних умов ринку, вирішувати проблеми ділового життя.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- Пререквізіт: історія світової та української культури.
- Кореквізіт: соціологія.
Короткий зміст навчальної програми:
Етика бізнесу та її місце в системі соціально-гуманітарних наук. Функціонування підприємства в умовах ринкової конкуренції. Етика і сучасне управління. Поняття мікро- та макроетики. Моральне спілкування як творчість. Вибір засобів ділового спілкування. Ділові комунікації та дііловий етикет у бізнесі. Спілкування як вид соціальної взаємодії. Конфлікти, шляхи їх попередження та розв’язання. Ділова людина та умови успішної кар’єрної діяльності.
Рекомендована література:
1. Андреева И.В. Этика деловых отношений: Учебное пособие. - СПб: Вектор, 2005. – 213с.
2. Борисов В.К., Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса. – М: Издательство: Дело. – 280с.
3. Ботавина Р.Н. Этика менеджмента: Учебник. – М: Финансы и статистика, 2002. – 280с.
4. Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 168с.
5. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 232с.
Методи і критерії оцінювання:
- Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, контрольні роботи, тести.
- Підсумковий контроль (60%): залік.