Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Мікроекономіка

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.15
Кількість кредитів: 3.5
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Пушак Г.І.,Гошовська О.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання:
1. Здатність продемонструвати базові знання з фундаментальних природничих наук, про закономірності розвитку історії, економіки, менеджменту і права, основні філософські категорії та загальнонаукові методи.
2. Уміння застосовувати базовий математичний апарат для проведення основних економічних розрахунків з метою надання інформації керівництву підприємства для прийняття обґрунтованих маркетингових рішень.
3. Уміння самостійно аналізувати діяльність підприємства за допомогою знань про загальні закономірності поведінки в різних моделях ринку та про механізми прийняття оптимальних рішень мікроекономічними системами в умовах обмеженості ресурсів з метою забезпечення економічної вигоди.
4. Уміння ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Політична економія, макроекономіка, історія економіки та економічної думки
Короткий зміст навчальної програми:
Предмет і метод мікроекономіки. Основи попиту і пропозиції. Поведінка споживача і теорія граничної корисності. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів. Ринковий попит. Теорія виробництва. Витрати виробництва. Максимізація прибутку та конкуруюча пропозиція. Економіка ринку досконалої конкуренції. Влада над ринком: монополія та монопсонолія. Теорія олігополії. Ринок монополістичної конкуренції. Ринки ресурсів. Капіталовкладення, час і ринки капіталу. Загальна рівновага та економічна ефективність.
Рекомендована література:
1. Поплавська Ж.В. Мікроекономіка. Теорія і практика української економіки: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Поплавська Ж.В., Криса О.Й; - К.: Алерта, 2016. – 284 с.
2. Мікроекономіка [Текст] : Навчальний посібник. Частина 1 / [уклад.: Н.М. Нілова, Т.О. Семененко, Т.І. Гончарук, Д.В. Олексіч]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України" м. Суми, 2014 . – 170 с.
3. Мікроекономіка : Підручник / [А.П. Наливайко, Л.А. Азьмук, П.Г. Банщиков та ін.] ; за наук. ред. А.П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 2011. – 446 с.
4. Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка [Текст]: Навчальний посібник/ За ред. Базілинської О.Я. 3 - е вид. випр. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2009. – 352 с.
5. Ватаманюк О. Мікроекономіка. – Львів: Інтелект-Захід, 2014. – 378 с.
Методи і критерії оцінювання:
Тестування знань із тем лекційного курсу; усне опитування; виступи на практичних заняттях (реферати, доповіді, дискусії); розв'язання ситуаційних завдань, задач; написання поточних контрольних робіт; підсумковий контроль (іспит).