Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Математика для економістів, частина 2 (теорія ймовірностей та математична статистика)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.14
Кількість кредитів: 6
Кафедра: Вища математика
Лектор: Бродяк Оксана Ярославівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
1. Володіння достатніми знаннями та розумінням основних категорій, понять та наукових принципів, що лежать в основі розвитку міжнародних економічних відносин.
2. Знання закономірностей функціонування та розвитку у міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя.
3. Знання тенденцій розвитку міжнародних фінансових ринків та фінансових механізмів, які обслуговують функціонування міжнародної економіки.
4. Знання особливостей розвитку міжнародної інвестиційної та інноваційної діяльності, принципів формування інвестиційного портфеля, методів оцінювання ефективності портфельних та реальних інвестицій.
5. Знання методів проведення комерційних операцій на зовнішніх ринках, технології проведення комерційних переговорів із використанням різних шкіл тактики ведення переговорів.
6. Знання процедури підготовки, укладення та виконання зовнішньоекономічних угод, структури, змісту, типових форм зовнішньоторговельної документації.
7. Знання особливостей тарифного регулювання міжнародної торгівлі, сучасної міжнародної боргової політики.
8. Знання особливостей зовнішньоторгових угод та контрактів, міжнародних та національних стандартів аудиту зовнішньоекономічних операцій.
9. Знання методів кількісного вимірювання масових явищ і процесів у світовій економіці, процедур збору статистичної інформації, виявлення тенденцій розвитку і взаємозв’язків у світовій економіці.
10. Знання основ функціонування інформаційних систем, що використовуються для обробки міжнародної економічної інформації.
11. Знання основних категорій, принципів та функцій міжнародної торгівлі, а також форм міжнародної електронної торгівлі.
12. Знання основних принципів і завдань діяльності міжнародних організацій та транснаціональних корпорацій.
13. Знання особливостей міжнародної економічної та торговельної політики ЄС та уміння враховувати їх при розробці стратегії співробітництва України з ЄС.
14. Володіння достатніми знаннями щодо основних теорій та моделей прямих закордонних інвестицій і ТНК, особливостей виробничої, фінансової діяльності ТНК, управління персоналом ТНК.
15. Отримання знань для організації та проведення науково-педагогічної діяльності та досліджень у сфері міжнародних економічних відносин за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій.
16. Знання видів і напрямків інвестиційно-інноваційної діяльності, критеріїв техніко-економічної оцінки продукції інноваційного підприємства.
17. Знання особливостей і правового регулювання страхування у сфері міжнародних економічних відносин.
18. Знання основ правового регулювання функціонування фондового ринку в Україні та за кордоном, а також ведення ділових комунікацій, ділового протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних економічних відносин.
19. Знання теоретичних методичних і організаційних проблем, що виникають при здійсненні митного обслуговування.
20. Знання основних нормативно-правових актів, міжнародних конвенцій, які регулюють процес здійснення митного обслуговування в Україні і за кордоном.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Лінійна алгебра та аналітична геометрія, математичний аналіз ч.1, математичний аналіз ч.2, інформатика
Короткий зміст навчальної програми:
Навчальна дисципліна “Математика для економістів.ч.2.(теорія ймовірностей і математична статистика)” складається з розділів “Теорія ймовірностей” та “Математична статистика”. У розділі “Теорія ймовірностей ” розглядаються наступні теми: “Вступ до ймовірності. Класичне означення ймовірності”, “Основні теореми теорії ймовірностей”, “Схема Бернуллі”, “Випадкові величини”, “Закони розподілу випадкових величин. Системи випадкових величин” Розділ “Математична статистика” складається з тем: “Основні поняття математичної статистики”, “Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу”, “Статистична перевірка гіпотез”, ”Елементи теорії регресії”, “Елементи дисперсійного аналізу”.
Рекомендована література:
1. Теорія ймовірностей. Завдання до РГР.- Львів, ЛПІ, 1994.
2. Теорія ймовірностей та математична статистика ( для студентів дистанційної форми навчання ).- Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2003.
3. Теорія ймовірностей (для студентів економічних спеціальностей).- Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2009.
4. Математична статистика. Методичні вказівки та індивідуальні завдання.- Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2015.
5.Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: “Высшая школа”, 2000.
6. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей.-К.: “Вища школа”, 1994.
7. Гмурман В. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.- М.: “Высшая школа”, 1999.
8. Дрогомирецька Х.Т. та інші. Теорія ймовірностей та математична статистика.- Львів, вид-во НУ “ЛП”, 2012.
9. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Олексів І.Я. та інші. Збірник задач з теорії ймовірностей.- Львів, вид-во НУ “ЛП”, 2001.
Методи і критерії оцінювання:
Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на практичних заняттях, контрольних та самостійних робіт у віртуальному навчальному середовищі, термінологічних диктантів, індивідуальних розрахунково-графічних робіт.
Поточний контроль - 30 балів;
Екзаменаційний контроль - 70 балів;
Разом за дисципліну - 100 балів.