Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Історія економіки та економічної думки

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.13
Кількість кредитів: 3.5
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Пушак Г.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
В результаті вивчення модуля студент повинен:
- вміти демонструвати базові знання з фундаментальних природничих наук, про закономірності розвитку історії, економіки, менеджменту і права, володіти основними філософськими категоріями та загальнонауковими методами;
- ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;
- бути критичним та самокритичним для розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на комунікацію, та вміти визначати і враховувати ці фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Політична економія, макроекономіка, мікроекономіка
Короткий зміст навчальної програми:
Вступ. Предмет, метод та періодизація курсу “Історія економіки та економічної думки”. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIIIст. до н.е. – V ст. н.е.). Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період середньовіччя. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI – XVII ст.). Перші економічні школи. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації (друга половина XIX – початок XX ст.) та відображення нових явищ в економіці представниками неокласичної традиції. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.). Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства Європейської цивілізації (перша половина XX ст.). Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина XX ст.). Світове господарство та основні напрями економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX–початок XXI ст.). Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-і роки XX – XXI ст.).
Рекомендована література:
1. Економічна історія. Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ Н. Тимочко, Л. Рудомьоткіна та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 456c.
2. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / [С.В.Степаненко, С.Н.Антонюк, В.М.Фещенко, Н.О.Тимочко] ; за ред. проф. С.В.Степаненка. – К.: КНЕУ, 2010. – 743, [1] с.
3. Ковальчук В. М., Лазарович М. В., Сарай М. І. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. – К.: Знання. 2008. – 647 с.
4. Левицький В. О. Історія економіки та економічної думки: Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. О. Левицький. — Тернопіль: „Видавництво Астон”. — 2010 р. — 172 с.
5. Поплавська Ж. Історія економічних вчень: Навч. посібник.- Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” 2006.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль на практичних заняттях (100%).