Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 2

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.10
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Кравець С.Ф., Гавран М.І., Четова Н.Є.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
- робити структуровані презентації професійного змісту з використанням відповідних лінгвістичних і нелінгвістичних засобів комунікації;
- демонструвати здатність логічно і послідовно організувати інформацію на загальні теми, пов'язані з навчанням і роботою / спеціалізацією, демонструвати достатній діапазон відповідної лексики, що стосується теми презентації;
- інтерпретувати графічну інформацію з використанням відповідних мовних засобів;
- вибирати і сортувати відповідну інформацію шляхом перегляду веб-сайтів, пов'язаних з навчанням і спеціальністю;
- демонструвати робоче розуміння мети, структури, загального і детального змісту і вимог навчальної і робочої документації;
- писати документи, пов'язані з навчанням і роботою/спеціалізацією:(резюме, мотиваційний лист) з достатнім ступенем граматичної точності і відповідним діапазоном лексики; переглядати, редагувати і коригувати їх;
- демонструвати розуміння існуючих правил і стандартних процедур під час участі в співбесіді в якості кандидата;
- ефективно поводитись під час співбесіди: відповідати на запитання з відповідним ступенем точності, і достатнім діапазоном лексики; задавати запитання, пов'язані з ситуацією; використовувати відповідним чином вербальні (лексика і граматика) і невербальні (мелодика, паузи, жести, пози, дрес-код, косметика і т.д.) засоби зв'язку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Рівень знань A2-В1, Українська мова за професійним спрямуванням.
Короткий зміст навчальної програми:
Презентація інформації. (Структурування матеріалу для усного виступу. Підготовка вступу до виступу та практикування у його виголошенні. Організація основної частини виступу та практикування у її виголошенні. Пояснення інформації, представленої у графічній формі. Підготовка висновків та практикування у їх виголошенні. Вивчення правил виголошення усного виступу. Відповіді на питання слухачів та організація обговорення. Виголошення повних індивідуальних виступів) Працевлаштування. (Написання мотиваційного листа для навчального курсу за програмою з обміну студентами. Написанні резюме. Написання супровідного листа . Відвідування співбесіди.)
Рекомендована література:
Англійська мова:
1. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д, Поперечна Н.В.. Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах = English for Study and Work: Coursebook in 4 books. Book 1 Socialising in Academic and Professional Environment / С.І. Кострицька, І.І.
2. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 162 с.
3. Azar, B.S (999) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education – 437p.
4. Comfort, J. (1996) Effective Telephoning. Oxford: Oxford University Press. – 126 p.
5. Ellis, M. and Nina O’Driscoll (1992) Socialising. Longmann. – 129 p.
6. Evans, V. (2005) Round Up 6. English Grammar Book. Longman.
7. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 2009.
8.10. Murphy R., English Grammar in Use. CEF Level: B1 Intermediate - B2 High Intermediate. Cambridge University Press.
9. Quick Placement Test (2001) Oxford: Oxford University Press. – 26 p.

Німецька мова:
1.Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998.
2. Весна М. Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів – 2010.
3. Sprich richtig aus- Практичні завдання з розвитку фонетичних навичок з німецької мови для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей, Львів 2004.
4. Lernziel Deutsch- Deutsch als Fremdsprache- Max Hueber Verlag- 1998
5. Becker, Braunert, Eisfeld. Dialog Beruf I. Max Hueber- Verlag, 1997.
6. Stalb H. Deutsch fur Studenten. Verlag fur Deutsch, 1995.
7. Словники.

Французька мова:
1. Попова И.Н., Козакова Ж.О. Французька мова- 21-ше вид., виправлене. Х,: ТОВ « Нестор Академік Паблішерз», 2008.- 576 с.
2. Даутель К. Французька граматика коротко і легко . К.: Методика,2011. – 192с
3. Дучин С. English+Le francais.- Суми: ИТД « Университетская книга», 2006.-508с.
4. Boulares M., Grand-Clement O. Conjugaison progressive du francais. CLE Internatonal, 2000-223p.
5. Gregoire M, Thievenaz O. Grammaire progressive du francais. CLE International, 2002-255p.
6. Miquel C. Vocabulaire progressif du francais. CLE International, 2001-192p.
7. Словники.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Контрольна робота.

Підсумковий контроль: екзамен.

Максимальна оцінка в балах
Поточний контроль (ПК) 45
Екзаменаційний контроль 55
Разом за дисципліну 100
(вказуються різні форми поточного контролю та максимальні бали за виконані завдання)
Разом за ПК 45
письмова компонента 40
усна компонента 15

Аудиторна робота (20)
Аудіювання 5
Читання 5
Мовлення 5
Письмо 5
Самостійна робота (25)
Виконання лексико-граматичних вправ з підручника та тестів у ВНС 5
Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 5
Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5
Монологічне мовлення. 5
Діалогічне мовлення 5