Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Вступ до фаху "Маркетинг"

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.2
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., проф. Євген Крикавський к.е.н., доц. Назар Глинський
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
Знати: основні складові структури процесу підготовки майбутніх фахівців з маркетингу, етапи становлення маркетингу в Україні, основні терміни і поняття маркетингу як науки
Вміти: формулювати сутність і роль маркетингу в ринковій економіці, роль і функції маркетингових підрозділів підприємства
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізит: ---
кореквізити: «Основи економічної теорії», «Менеджмент».
Короткий зміст навчальної програми:
Сучасна концепція маркетингу. Маркетингові дослідження. Маркетингова товарна політика. Маркетингова цінова політика. Маркетингова політика комунікацій. Маркетингова політика розподілу.
Рекомендована література:
1. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За ред.. Л.А. Мороз. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур»: 2010. – 232 с.
2. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: Монографія. – Львів: Вид-во Львівської політехніки: 2014. – 168 с.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%)
Підсумковий контроль (70%, залік)

Вступ до фаху "Маркетинг" (курсова робота)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.8
Кількість кредитів: 2
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: д.е.н., проф. Євген Крикавський к.е.н., доц. Назар Глинський
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
Знати: основні складові структури процесу підготовки майбутніх фахівців з маркетингу, етапи становлення маркетингу в Україні, основні терміни і поняття маркетингу як науки
Вміти: формулювати сутність і роль маркетингу в ринковій економіці, роль і функції маркетингових підрозділів підприємства
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізит: ---
кореквізити: «Основи економічної теорії», «Менеджмент».
Короткий зміст навчальної програми:
Вступ. Теоретично-аналітичний розділ згідно обраної тематики. Сучасні вимоги щодо професійно-кваліфікаційної характеристика фахівця з маркетингу, його роль у забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах конкурентного середовища. Організаційно-функціональне забезпечення маркетингової діяльності підприємства. Висновки
Рекомендована література:
1. База даних законодавчих документів України. Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua.
2. Гірна О.Б. Кадри в маркетингу і логістиці. Монографія // О.Б. Гірна, Н.І. Чухрай, Я. Гаврись. – Львів.: Вид-во НУ «Львівська політехніка».
3. Котлер Ф., Амстронг П., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. Пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М., СПб.; К.: Издательський дом “Вильямс”, 2000. – 944 с.
4. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: Підручник. – 2-ге вид. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник – К.: Академвидав, 2007. – 464 с.
5. Маркетинг-мікс: інтернет-видання про маркетинг. Режим доступу: http://mm.com.ua
6. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг/ За наук. ред. Мороз Л.А.: Підручник - Львів: НУ “Львівська політехніка” (Бухгалтерський центр “Ажур”), 2010. - 244 с.
7. Науковий журнал «Маркетинг в Україні»
8. Науково-практичний журнал «Маркетинг и реклама»
9. Міжнародне спеціалізоване видання з маркетингової тематики «Маркетинг і реклама»
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%)
Підсумковий контроль (70%, залік)