Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Менеджмент

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.1
Кількість кредитів: 6
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Романишин С.Б.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
1. Оволодіння понятійно-категоріальним апаратом у сфері менеджменту, зокрема знати і розуміти сутність таких понять як “управління”, “діяльність”, “процес”, „менеджмент”, „підприємство і організація”, «функції менеджменту», «методи менеджменту», «управлінське рішення», «керівництво» тощо;
2. Розуміння особливостей управлінських процесів в організації, їх взаємодії у середині організації та взаємозв’язку зі змінним зовнішнім середовищем.
3. Здатність визначати необхідні управлінські дії для досягнення поставлених цілей, планувати управлінські процеси.
4. Уміння будувати організаційну структуру управління або ж проаналізувати її відповідність дійсній ситуації, створювати належну систему контролю і самоконтролю.
5. Знання і уміння вибору форм і систем оплати праці з метою якнайкращого мотиваційного впливу для різних посадових осіб та категорій працівників, оцінювати результативність їх роботи, володіти загальною атмосферою колективу.
6. Знання основних етапів процесу вироблення раціонального управлінського рішення.
7. Уміння вибирати і оцінювати ефективність стилю керівництва в організації.
8. Доводити і спростовувати, робити правильні висновки, обґрунтовувати рішення, коректно вести дискусію, логічно правильно поводити себе у полеміці тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
кореквізит:
- "Вступ до фаху "Фінанси, банківська справа та страхування";
- "Макроекономіка";
- "Мікроекономіка".
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність менеджменту і його місце в системі управління підприємством. Історія розвитку менеджменту. Організація як об’єкт управління. Функції та технологія менеджменту. Планування як загальна функція менеджменту. Організування як загальна функція менеджменту. Мотивування як загальна функція менеджменту. Контролювання як загальна функція менеджменту. Регулювання як загальна функція менеджменту. Методи менеджменту. Управлінські рішення. Інформація і комунікації в менеджменті. Керівництво та лідерство. Відповідальність та етика у менеджменті. Організаційні зміни та ефективність менеджменту.
Рекомендована література:
1. Кузьмін О.Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посібник / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, І.С.Процик, С.Б.Романишин, Р.З. Дарміць. – 2-ге вид., випр. та доп. – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2015. – 208с.
2. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2003. – 352с.
3. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття. Навчальний посібник. Для студентів всіх форм навчання галузей знань „Менеджмент і адміністрування” (дисципліна „Основи менеджменту”) та „Економіка і підприємництво” (дисципліна „Менеджмент”) / Укл.: О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – 100 с.
4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702с.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%), з них:
- 20% - виконання та захист лабораторних робіт;
- 10% - виконання ситуаційних завдань, розв’язування задач, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%): іспит (письмова та усна компонента).