Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Математика для економістів, частина 1 (вища математика)

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.5
Кількість кредитів: 6
Кафедра: Вища математика
Лектор: Бродяк Оксана Ярославівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання (необхідно сформулювати 6 - 8 результатів навчання):
1. Обчислювати визначники 2-го, 3-го та вищих порядків.
2. Виконувати дії над матрицями.
3. Розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь.
4. Розкладати вектори за базисом, обчислювати скалярний добуток векторів.
5. Будувати рівняння прямих та кривих другого порядку на площині та прямих і площин у просторі.
6. Знаходити похідні функції однієї змінної та проводити повне дослідження функції.
7. Знаходити частинні похідні та точки екстремуму функції багатьох змінних.
8. Знаходити інтеграли із застосуванням різних методів інтегрування. Використовувати визначений інтеграл до обчислення площ, об’ємів.
9. Обчислювати подвійний інтеграл.
1. Володіння достатніми знаннями та розумінням основних категорій, понять та наукових принципів, що лежать в основі розвитку міжнародних економічних відносин.
2. Знання закономірностей функціонування та розвитку у міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя.
3. Знання тенденцій розвитку міжнародних фінансових ринків та фінансових механізмів, які обслуговують функціонування міжнародної економіки.
4. Знання особливостей розвитку міжнародної інвестиційної та інноваційної діяльності, принципів формування інвестиційного портфеля, методів оцінювання ефективності портфельних та реальних інвестицій.
5. Знання методів проведення комерційних операцій на зовнішніх ринках, технології проведення комерційних переговорів із використанням різних шкіл тактики ведення переговорів.
6. Знання процедури підготовки, укладення та виконання зовнішньоекономічних угод, структури, змісту, типових форм зовнішньоторговельної документації.
7. Знання особливостей тарифного регулювання міжнародної торгівлі, сучасної міжнародної боргової політики.
8. Знання особливостей зовнішньоторгових угод та контрактів, міжнародних та національних стандартів аудиту зовнішньоекономічних операцій.
9. Знання методів кількісного вимірювання масових явищ і процесів у світовій економіці, процедур збору статистичної інформації, виявлення тенденцій розвитку і взаємозв’язків у світовій економіці.
10. Знання основ функціонування інформаційних систем, що використовуються для обробки міжнародної економічної інформації.
11. Знання основних категорій, принципів та функцій міжнародної торгівлі, а також форм міжнародної електронної торгівлі.
12. Знання основних принципів і завдань діяльності міжнародних організацій та транснаціональних корпорацій.
13. Знання особливостей міжнародної економічної та торговельної політики ЄС та уміння враховувати їх при розробці стратегії співробітництва України з ЄС.
14. Володіння достатніми знаннями щодо основних теорій та моделей прямих закордонних інвестицій і ТНК, особливостей виробничої, фінансової діяльності ТНК, управління персоналом ТНК.
15. Отримання знань для організації та проведення науково-педагогічної діяльності та досліджень у сфері міжнародних економічних відносин за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій.
16. Знання видів і напрямків інвестиційно-інноваційної діяльності, критеріїв техніко-економічної оцінки продукції інноваційного підприємства.
17. Знання особливостей і правового регулювання страхування у сфері міжнародних економічних відносин.
18. Знання основ правового регулювання функціонування фондового ринку в Україні та за кордоном, а також ведення ділових комунікацій, ділового протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних економічних відносин.
19. Знання теоретичних методичних і організаційних проблем, що виникають при здійсненні митного обслуговування.
20. Знання основних нормативно-правових актів, міжнародних конвенцій, які регулюють процес здійснення митного обслуговування в Україні і за кордоном.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Елементарна математика, лінійна алгебра, аналітична геометрія, Математичний аналіз ч.1, математичний аналіз ч.2, інформатика, економіко-математичні методи і моделі
Короткий зміст навчальної програми:
Навчальна дисципліна “Математика для економістів.ч.1.(вища математика)” складається з розділів “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” та “Математичний аналіз”. У розділі “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” розглядаються наступні теми: “Матриці, визначники та системи лінійних рівнянь”, “Елементи векторної алгебри”, “Основні задачі аналітичної геометрії на площині та в просторі”. Розділ “Математичний аналіз” складається з тем: “Функції однієї змінної”, “Функції багатьох змінних”, “Первісна та невизначений інтеграл”, ”Подвійний інтеграл”. “Ряди”. “Диференціальні рівняння”
Рекомендована література:
1. Математичний аналіз: Навчальний посібник.– Ч.1. / під ред. Ю.К.Рудавського.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003.– 404 с.
2. Математичний аналіз: Навчальний посібник / Ю.К.Рудавський, Г.В.Понеділок, І.О.Бобик, О.З.Ватаманюк, Х.Т.Дрогомирецька, О.М.Рибицька, О.З.Слюсарчук.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002.– 308 с.
3. Збірник задач з математичного аналізу. Ч.1. / під ред. Ю.К.Рудавського.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001.– 326 с.
4. Збірник задач з математичного аналізу. Ч.2. / під ред. Ю.К.Рудавського.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003.– 232 с.
5. Завдання до РГР “Лінійна алгебра та аналітична геометрія. ДУ “ЛП”, 2000.
6. Математичний аналіз.Ч.1. електронний навчально-методичний комплекс розміщений у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» http://vns.lp.edu.ua/co urse/view.php?id=14920,
7. Математичний аналіз.Ч.2. електронний навчально-методичний комплекс розміщений у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» http://vns.lp.edu.ua/co urse/view.php?id=14923.
Методи і критерії оцінювання:
Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на практичних заняттях, контрольних та самостійних робіт у віртуальному навчальному середовищі, термінологічних диктантів, індивідуальних розрахунково-графічних робіт.
Поточний контроль - 30 балів;
Екзаменаційний контроль - 70 балів;
Разом за дисципліну - 100 балів.