Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Макроекономіка

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.4
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: к.е.н. доц. Стецюк П.І.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
1. Знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі державного та економічного аналізу;
2. Розуміння інструментів та стратегій аналізу ринку, функціонування приватного підприємства та публічної організації;
3. Знання сучасного стану справ в розвитку держави, регіонів, територіальних громад та навиxки щодо їх удосконалення, з врахуванням засад міжнародного співробітництва;
4. Володіння достатніми знаннями впливу факторів на прийняття управлінських рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті;

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізит: Політекономія, Історія економіки та економічної думки
Кореквізити: Державне регулювання, Митне регулювання
Короткий зміст навчальної програми:
- Макроекономічні показники економічної діяльності в системі національних рахунків, макроекономічна нестабільність, споживання, заощадження та інвестиції; - Макроекономічний аналіз: сукупний попит та сукупна пропозиція. макроекономічна рівновага, модель сукупних видатків та економічна рівновага, макроекономічна модель IS-LM; - Фіскальна політика, бюджетні дефіцити і державний борг, фінансові ринки. гроші і банківська справа, механізм грошово-кредитної політики, міжнародні аспекти національної економіки, механізм зовнішньоекономічної політики, проблеми економічного розвитку сучасного світу.
Рекомендована література:
1. Данилович-Кропивницька М.Л. Макроекономіка: навч.посібниу / М.Л. Данилович-Кропивницька, П.І.Стецюк, І.О. Тивончук – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 292с.
2. Аналогична економія : макроекономіка і мікроекономіка : у 2-х книгах. Навчальний посібник / За ред. С. М. Панчишина. - 4-е вид., випр. і доп. - К. : Знания, 2006.
3. Базилевич В. Д. Макроекономіка: підручник для вузів / В. Д. Базилевич. - 3-тє вид., випр. - К. : Знания, 2006. - 624 с.
4. Киселёва Е. А. Макроэкономика: экспресс-курс. Учебное пособие / Е. А. Киселёва. - М. : Кно-Рус, 2008. - 380 с.
Методи і критерії оцінювання:
Підсумковий контроль (100 %): поточний контроль (40%), іспит (60%)