Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина1

Спеціальність: Маркетинг
Код дисципліни: 6.075.00.O.3
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Цубова О.Л., Шайнер Г.І., Гук Л.І.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання:
Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
• вести розмову на загальні, теми і теми, пов'язані зі спеціальністю, висловлювати і обмінюватись думками та фактичною інформацією про події, пов'язані з навчанням;
• демонструвати розуміння чітких і простих повідомлень, включаючи детальну інформацію про попередження, анонси та інструкції в академічних і професійних ситуаціях;
• домовлятись по телефону в академічному чи професійному середовищі, в тому числі при з’єднанні, залишаючи чи приймаючи повідомлення, за умови, що мова співрозмовника чітко сформульована;
• готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації;
• писати електронні листи в навчальних освітніх цілях, передаючи просту пряму інформації, що має безпосереднє відношення до академічному середовища і повсякденного життя;
• писати повідомлення і коментарі на форумі, висловлюючи свою думку і коментуючи думки інших, висловлюючи згоду чи незгоду на інформацію, яку можна знайти в соціальних мережах і віртуальному навчальному середовищі;
• писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити: - Рівень знань A2-В1
Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням.
Короткий зміст навчальної програми:
Спілкування в академічному і професійному середовищі. (Знайомство. Опис повсякденного життя і навчального досвіду. Телефонна розмова. Обмін інформацією та обговорення новин. Вирішення проблем. Спілкування в мережі.) Пошук і обробка інформації. Розвиток навичок проглядового та пошукового читання: визначення загальної та конкретної інформації. Розпізнавання фактичної/ нефактичної, важливої/менш важливої інформації. Сприйняття мови на слух з метою отримання загальної та конкретної інформації.
Рекомендована література:
Англійська мова:
1. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д, Поперечна Н.В.. Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах = English for Study and Work: Coursebook in 4 books. Book 1 Socialising in Academic and Professional Environment / С.І. Кострицька, І.І.
2. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 162 с.
3. Azar B.S (999) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education – 437p.
4. Comfort, J. (1996) Effective Telephoning. Oxford: Oxford University Press. – 126 p.
5. Ellis, M. and Nina O’Driscoll (1992) Socialising. Longmann. – 129 p.
6. Evans, V. (2005) Round Up 6. English Grammar Book. Longman.
7. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 2009.
8. Murphy R., English Grammar in Use. CEF Level: B1 Intermediate - B2 High Intermediate. Cambridge University Press.
9. Quick Placement Test (2001) Oxford: Oxford University Press. – 26 p.
10. Словники.

Німецька мова:
1. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998.
2. Весна М. Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів – 2010.
3. Sprich richtig aus- Практичні завдання з розвитку фонетичних навичок з німецької мови для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей, Львів 2004.
4. Lernziel Deutsch- Deutsch als Fremdsprache- Max Hueber Verlag- 1998
5. Becker, Braunert, Eisfeld. Dialog Beruf I. Max Hueber- Verlag, 1997.
6. Stalb H. Deutsch fur Studenten. Verlag fur Deutsch, 1995.
7. Словники.

Французька мова:
1. Попова И.Н., Козакова Ж.О. Французька мова - 21-ше вид., виправлене. Х,: ТОВ «Нестор Академік Паблішерз», 2008.- 576 с.
2. Даутель К. Французька граматика коротко і легко . К.: Методика,2011. – 192с
3. Дучин С. English+Le francais.- Суми: ИТД «Университетская книга», 2006.-508с.
4. Boulares M., Grand-Clement O. Conjugaison progressive du francais. CLE Internatonal, 2000-223p.
5. Gregoire M, Thievenaz O. Grammaire progressive du francais. CLE International, 2002-255p.
6. Miquel C. Vocabulaire progressif du francais. CLE International, 2001-192p.
7. Словники.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Контрольна робота.

Підсумковий контроль: диференційований залік.Розподіл балів у 100-бальній шкалі
Поточний контроль (ПК)
Разом за дисципліну 100
Аудиторна робота 70
Аудіювання 5
Читання 5
Мовлення 5
Письмо 5
Контрольна робота № 1 25
Контрольна робота № 2 25
Самостійна робота 30
Виконання вправ з підручника. 5
Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 5
Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника 5
Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5
Монологічне мовлення. 5
Діалогічне мовлення 5