Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Маркетинг (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.075.00.O.24
Кількість кредитів: 12
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к. е. н., доц. Косар Наталія Степанівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• знати основні етапи розвитку та реорганізації підприємства, стратегічні і тактичні маркетингові цілі і завдання підприємства, існуючих та потенційних клієнтів підприємства, функції менеджера з маркетингу, основні сфери діяльності маркетингових служб підприємства та їх узгодженість із загальними цілями розвитку, основні фактори успіху та причини невдач на товарних ринках та їх сегментах, сильні та слабкі сторони діяльності підприємства на ринку;
• вміти виявляти незадоволені потреби на товарних ринках і аналізувати рівень їх насиченості; визначати ефективність маркетингових інструментів; визначати конкурентні стратегії та стратегії розвитку підприємства; знаходити організаційно-економічні резерви щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства та його ринкової вартості, напрями використання маркетингових можливостей та нейтралізації маркетингових загроз;
• набути навички проведення ситуаційного аналізу, моделювання ринкових ситуацій, ефективної організації аналітичного дослідження з використанням ІТ-технологій та творчого підходу до вирішення маркетингових проблем на підприємстві в сучасних умовах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізит: стратегічний маркетинг, рекламний менеджмент, маркетинговий менеджмент, товарна інноваційна політика.
Кореквізити: виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми:
Загальні відомості про підприємство, його стратегії розвитку. Організаційне забезпечення маркетингової діяльності на підприємстві. Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства. Аналіз маркетингової товарної політики. Аналіз політики ціноутворення. Аналіз організації збуту продукції. Аналіз системи просування продукції. Проведення SWOT-аналізу досліджуваного підприємства. Охорона праці та навколишнього середовища.
Рекомендована література:
1. Крикавський Є.В. Маркетингова політика розподілу: навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала. — 2-ге вид., зі змінами. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 260 с.
2. Крикавський Є.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник / Є.В. Крикавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар. — 2-ге вид. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 256 с.
3. Маркетинг: Підручник / [А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін.]; за ред. А.О. Старостіної. ? К.: Знання, 2009. ? 1070 с.
4. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник / Є. Крикавський, І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора. — 2-ге вид. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 278 с.
Методи і критерії оцінювання:
- підсумковий контроль: 100 %.