Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Маркетинг (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.075.00.O.26
Кількість кредитів: 1.5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: Всі викладачі кафедри, що мають науковий ступінь.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Публічний захист магістерської кваліфікаційної роботи, на підставі якого рішенням державної кваліфікаційної комісії випускнику присвоюється кваліфікація «Магістр з маркетингу» і видається диплом державного зразка.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити: виробнича практика, практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми:
Підготовка магістерської кваліфікаційної роботи до захисту: розробка графічного матеріалу, підписання роботи науковим керівником, консультантами, отримання відгуку з підприємства, відгуку наукового керівника, проходження попереднього захисту, підписання роботи завідувачем кафедри, проходження рецензування. Організація захисту магістерської дипломної роботи: підготовка виступу з доповіддю та ілюстративного матеріалу до неї. Захист магістерської кваліфікаційної роботи: прилюдна доповідь з демонстрацією основних положень результатів дослідження, відповіді на запитання членів державної кваліфікаційної комісії та інших присутніх на захисті фахівців.
Рекомендована література:
1. Методичні рекомендації до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» / Укл. Є.В. Крикавський, Мних О.Б., Мороз Л.А., Мамчин М.М., Патора Р. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. — 29 с.
2. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Л.А. Мороз. — 5-те вид., онов. — Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. — 232 с.
3. Крикавський Є.В. Маркетингова політика розподілу: Навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала.- Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 232 с.
4. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник / Є.Крикавський , І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора. — 2-ге вид. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009 — 278 с.
5. Крикавський Є.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник / Є.В. Крикавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар. — 2-ге вид. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка».
Методи і критерії оцінювання:
Захист магістерської дипломної роботи (100%)