Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Маркетинг (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.075.00.O.23
Кількість кредитів: 7.5
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: доцент Косар Наталія Степанівна, доцент Глинський Назар Юрійович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- знати: сутність, особливості та основні положення методології наукового дослідження; методи наукового дослідження та особливості їх використання у сфері маркетингу та логістики; історіографію досліджуваної проблеми (ідеї, підходи); особливості організації науково-дослідної роботи; принципи систематизації зібраного матеріалу; вимоги змістовного, стилістичного, технічного характеру до наукових робіт;
- вміти: розробляти способи вирішення конкретної проблеми, визначати оптимальні шляхи її вирішення; формулювати мету, завдання та гіпотезу наукового дослідження; обґрунтовувати актуальність обраного напряму дослідження, визначати необхідні наукові методи відповідно до поставлених завдань, що обумовлені цілями дослідження; планувати і проводити збір первинної та вторинної інформації, необхідної для конкретного дослідження; використовувати методи опрацювання даних; здійснювати аналіз та подальший синтез результатів наукового дослідження; узагальнювати результати, обґрунтовувати та формулювати висновки наукового дослідження, надавати практичні рекомендації;
- набути навички: проведення ситуаційного аналізу, опрацювання отриманих даних та їх інтерпретацію, організації та проведення дослідницької роботи в сфері маркетингу та логістики, моделювання ринкових ситуацій, ефективної організації аналітичного дослідження з використанням ІТ-технологій та творчого підходу до вирішення маркетингових проблем в сучасних умовах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: Спецкурс з наукових досліджень спеціальності, Наукові дослідження та семінари за їх тематикою, Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей.
Короткий зміст навчальної програми:
Навчально-дослідницька практика реалізовується у формі проведення дослідницького проекту, в рамках спеціальності 075 «Маркетинг» та затвердженої теми дипломної роботи. Проходження навчально-дослідницької практики розпочинається із формування індивідуального графіку. Робота студента в період навчально-дослідницької практики організовується із врахуванням навчальних напрямів кафедри, а також відповідно до логіки проведення наукового дослідження: - вибір теми; - визначення проблеми, об’єкта та предмета дослідження; - формулювання цілей та завдань дослідження; - теоретичний аналіз літератури за обраною темою; - підбір необхідних джерел, формування бібліографії; - формулювання робочої гіпотези; - вибір бази проведення дослідження; - визначення комплексу методів дослідження; - аналіз отриманих даних; - синтез результатів аналізу; - оформлення результатів дослідження.
Рекомендована література:
1. Крикавський Є.В. Маркетингова політика розподілу: навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала. – 2-ге вид., зі змінами. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 260 с. – (серія «Світ маркетингу і логістики». – Вип. 1).
2. Крикавський Є.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник / Є.В. Крикавський, Л.І. Третьякова, Н.С. Косар. – 2-ге вид. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 256 с.
3. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник / Є.Крикавський, І.Дейнега, О.Дейнега, Р.Патора. – 3-ге вид., доп. і перероб. – Львів:: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 360 с.
4. Маркетингові дослідження: підручник / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, С.В. Леонова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 460 с.
5. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник/ Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай; за ред. Л.А. Мороз. – 5-те вид., онов. - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. -232 с.
Методи і критерії оцінювання:
• написання звіту (50%) – письмова форма,
• контрольний захід (50 %, захист звіту, залік) - усна форма.