Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Маркетинг професійних послуг

Спеціальність: Маркетинг (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.075.02.E.31
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: доц. Балик У.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
? знати особливості маркетингу промислових послуг, принципи сегментації ринку промислових послуг, сегментації клієнтів сервісної організації, умови конкуренції на ринку промислових послуг, принципи формування цінової політики , організацію просування послуг на ринку.
? вміти розробити комплекс маркетингу промислових послуг, визначити рівень конкурентоспроможності послуги, проаналізувати маркетингове середовище сервісної організації, розробити стандарт обслуговування споживачів промислових послуг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
? пререквізит: маркетинг послуг;
? кореквізити: стандартизація і сертифікація.
Короткий зміст навчальної програми:
Зміст і застосування маркетингу професійних послуг. Особливості і роль сфери послуг в сучасній економіці. Особливості маркетингу послуг. Характеристика професійних послуг, їх класифікація. Еволюція сфери послуг. Фактори, що сприяють розвитку сектору послуг в Україні. Відмінність між маркетингом послуг і маркетингом товарів. Маркетинг послуг і маркетинг товарів з використанням послуг. Комплексна оцінка послуги. Оцінка прибутковості складових асортименту послуг. Створення конкурентної позиції підприємства сфери послуг та етапи розробки стратегії позиціонування. Участь клієнта в процесі обслуговування. Послуга як система процесу надання та отримання професійних послуг. Проблеми досягнення необхідної поведінки споживачів із залученням їх до співробітництва. Комплекс маркетингу підприємства та особливості його реалізації у сфері професійних послуг.
Рекомендована література:
1. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг. Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2013. – 192 с.
2. Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2011. – 560 с.
3. Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность. – СПб.: Питер, 2010. – 240 с.
4. Кристофер Лавлок. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. – 4-е изд. – СПб.: Издательский дом «Вильямс», 2013. – 983 с.
5. Вачевський М.В., Скотний В.Г. Маркетинг в сферах послуг: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2014. – 232 с.
Методи і критерії оцінювання:
– поточний контроль (30%): розв'язування задач, усне опитування;
– підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль.