Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Медіа-планування

Спеціальність: Маркетинг (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.075.01.E.28
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: к.е.н., асист. Наталія Мащак, ст. викл. Дмитро Донець
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати:
- зміст комунікативного процесу та його складові елементи;
- основні поняття,терміни та категорії медіапланування;
- способи та послідовність розробки медіаплану;
- специфіку функцій нових медіа засобів і медіатехнологій;
- наслідки впливу медіа технологій на соціум.
вміти:
- визначати мету та завдання медійних проектів/кампаній та критеріїв ефективності їх реалізації;
- розробляти комунікаційну стратегію та комунікаційну політику підприємств;
- визначати ефективність комунікаційних технологій, моделей, каналів;
- оволодіти методами просування товарів та послуг;
- здійснювати медіапланування;
- створювати медійний продукт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: Маркетингова політика комунікацій, Організація зв'язків з громадськістю
кореквізити: Рекламний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми:
Медіапланування як практичні знання та учбова дисципліна. Медіапланнування як комунікативна технологія. Інформація як головна складова медіапланування. Феномен медіавпливу як конститутивна основа технології медіапланування. Основні параметри медіапланування. Принципи планування медіа-стратегії. Специфіка медіапланування в різних медіа.
Рекомендована література:
1. Головлева Е.Л. Массовые коммуникации и медиапланирование: учебное пособие / E.Л. Головлева. — Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 250 с.
2. Дашевська О.В. Маркетингова політика комунікацій: Збірник завдань для практичних занять та самостійної роботи студентів. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. – 2012. – 80 с.
3. Мазилкина Е.И. Маркетинговые коммуникации: Учебно-практическое пособие/ Е. И. Мазилкина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008.
4. Мельникова Н. Медиапланирование. Стратегическое и тактическое планирование рекламных кампаний. М.: Дашков и КО, 2008. (+CD)
5. Назайкин А.Н. Медиапланирование. М.: Эксмо, 2010..— 400 с.
6. Назайкин А.Н. Медиапланирование на 100%: 2-е изд., перераб. и доп. -
М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування.
Підсумковий контроль (70 %, залік): семестровий контроль.

Медіа-планування

Спеціальність: Маркетинг (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.075.03.E.36
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор:
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання: