Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Логістичний менеджмент

Спеціальність: Маркетинг (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.075.00.O.1
Кількість кредитів: 6
Кафедра: Маркетинг і логістика
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Чорнописька Н.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- поглиблені знання та розуміння концептуально-методологічних та методико-прикладних засад логістичного менеджменту;
- здатність продемонструвати знання, розуміння та критичне осмислення сучасних трендів, основних теорій та парадигм логістики;
- здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних концепцій та технологій управління інтегрованими матеріальними потоками;
- уміння визначати та прогнозувати стратегічні перспективи функціонування логістичних систем різних інтеграційних рівнів;
- уміння планувати, розробляти та обґрунтовувати стратегічні та операційні логістичні рішення;
- вміння здійснювати логістичний аудит.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Пререквізит: логістика
• Кореквізит: маркетинговий менеджмент, стратегічний маркетинг.
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність і завдання логістичного менеджменту. Управління ланцюгом поставок. Інтеграція процесів у ланцюгу поставок. Обслуговування споживачів у ланцюгу поставок. Логістичні стратегії. Планування логістичної діяльності. Організаційні структури управління в логістиці. Аналіз показників логістичної діяльності. Оцінювання ефективності функціонування логістичних систем.
Рекомендована література:
1. Чорнописька Н.В., Маргіта Н.О. Електронний навчально-методичний комплекс «Логістичний менеджмент» / Н.В. Чорнописька, Н.О. Маргіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp: // vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=12234
2. Чорнописька Н.В., Маргіта Н.О. Логістичний менеджмент: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.030507 «Маркетинг» / Н.В. Чорнописька, Н.О. Маргіта. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2015. – 34 с.
? Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи. Навчальний посібник. –Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2009. – 260с.
? Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. – К., Кондор, 2008. – 340 с.
? Чухрай Н., Гірна О. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики. Монографія. – Львів: „Інтелект-Захід”, 2007. – 232 с.
Методи і критерії оцінювання:
• Поточний контроль (30%): розгляд ситуаційних вправ, практикуми, усне опитування.
• Підсумковий контроль (70%, екзамен): тестування.