Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Міжнародний ринок трудових ресурсів

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
Код дисципліни: 8.292.00.M.27
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Романишин Соломія Борисівна, к.е.н., доц. Процик Ірина Степанівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
1. Ознайомлення з еволюцією міжнародного ринку трудових ресурсів (МРТР), її категорійним апаратом, видами та напрямами;
2. Ознайомлення з базовими концепціями, теоріями та моделями міжнародної трудової міграції;
3. Вивчення міжнародного законодавства у сфері ухвалення рішень та ролі держави в регулюванні міграційних процесів;
4. Ознайомлення з Міжнародною організацією праці, Міжнародним бюро праці: їх права і обов’язки. Основні конвенції;
5. Визначення типів переміщення людей у міжнаціональному просторі залежно від мети;
6. Розгляд аргументів на користь та проти міжнародного ринку трудових ресурсів;
7. Визначення місця національного ринку трудових ресурсів України у світовому ринку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
- пре реквізит: "Сучасні теорії світового економічного розвитку"; "Формування глобальної економічної системи"; "Моделювання розвитку глобальної економіки".
- кореквізит: "Особливості розвитку Європейської економіки"; "Інтелектуалізація та інформатизація світогосподарського розвитку"; "Міжнародна економічна та торгівельна політика"
Короткий зміст навчальної програми:
Сутність і тенденції розвитку міжнародного ринку трудових ресурсів. Міжнародна трудова міграція. Роль держави в регулюванні міграційних процесів. Міжнародна організація праці. Сутність і роль глобалізації в розвитку міжнародного ринку трудових ресурсів. Вплив глобалізації на зайнятість і соціально-трудові відносини. Шляхи інтеграції України в світовий ринок трудових ресурсів.
Рекомендована література:
1. Багрова І. В. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посіб. / І.В. Багрова, О.О. Гетьман, В.Є. Власюк. —К.: ЦУЛ, 2004.— 384 с.
2. Грішнова, О. А. Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку [Текст] : монографія / О. А. Грішнова, С. Р. Пасєка, А. С. Пасєка ; наук. ред. О. А. Грішнова. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 359 с.
3. Босак А.О., Григор’єв О.Ю., Скибінський О.С., Чернобай Л.І. Міжнародна економіка: прикладний аспект: Навч. посібник – 2-е вид., перер. і доп. – Львів: СТ. «Міські інформаційні системи», 2008. – 180с.
4. Босак та ін. Міжнародна економіка: прикладний аспект: Навч. посібник / А.О.Босак, О.Ю.Григор’єв, Р.З.Дарміць, О.С.Скибінський, Л.І.Чернобай. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 228с.
5. Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум.- К.: Вікар, 2006. – 589с.
6. Шевчук П. Є. Сучасні тенденції на ринках праці та в структурі зайнятості в країнах Європи // Зайнятість та ринок праці. — К.: Вид-во РВПС України НАН України, 1999. — Вип. 10.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (30%), з них: виконання кейсів, виконання ситуаційних завдань, розв’язування задач; презентації, усне опитування.
Підсумковий контроль (70%): екзамен (письмова та усна компонента).