Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Міжнародне інвестування в умовах розвитку світового фондового ринку

Спеціальність: Міжнародні економічні відносини
Код дисципліни: 8.292.00.M.26
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Дорошкевич К. О.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: теоретичні та організаційні основи здійснення обслуговування на міжнародному фондовому ринку; основи організації роботи з цінними паперами; правове регулювання функціонування фондового ринку в Україні та за кордоном. Фахівець повинен: бути здатним до аналітичного мислення та практичних навичок систематизації інформації з метою обробки великих масивів даних, здійснення оцінювання та прогнозування міжнародних економічних та соціальних явищ; узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової методології; мати наукове цілісне уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції; володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації інформації обробки великих масивів даних, оцінювання та прогнозування економічних та соціальних явищ; ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як державною так і іноземними мовами, демонструвати усну та письмову комунікацію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізит: "Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку"; кореквізит: "Особливості розвитку Європейської економіки"
Короткий зміст навчальної програми:
Загальний огляд міжнародного фондового ринку. Загальний огляд ринку цінних паперів, що обертаються на міжнародному фондовому ринку. Акції. Облігації. Векселі. Депозитні сертифікати. Опціони. Індекси.
Рекомендована література:
1. Міжнародний фондовий ринок Навчальний посібник-практикум / О. Є. Кузьмін, Н. О. Шпак, О. Ю. Григор’єв, К. О. Дорошкевич, С. В. Князь, Т. В. Ясінська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 200 с.
2. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі К.: «Наукова думка», 1998. – 389 с.
3. Chen H. J. Chen S. J. 2012. Investment-cash flow sensitivity cannot be a good measure of financial constraints: Evidence from the time series. Journal of Financial Economics103:393–410.
4. Amromin, Gene, and Steven A. Sharpe. 2014. “From the Horse’s Mouth: Economic Conditions and Investor Expectations of Risk and Return” Management Science 60 (4): 845–866.
5. Arif, Salman, and Charles M.C. Lee. 2014. “Aggregate Investment and Investor Sentiment.” Review of Financial Studies 27 (11): 3241–79.
Методи і критерії оцінювання:
- Поточний контроль (30%): усне опитування, робота на практичному занятті, виконання розрахунково-графічної роботи;
- Підсумковий контроль (70%): іспит (письмова та усна компонента)