Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Риторика

Спеціальність: Видавництво та поліграфія
Код дисципліни: 8.186.00.M.13
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Українська мова
Лектор: канд. філол. наук, доцент Куньч Зоряна Йосипівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
? розуміння основних етапів розвитку світової риторики;
? знання особливостей українських риторичних учень;
? визначення статусу сучасного академічного красномовства;
? вміння реалізовувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування;
? здатність розрізняти особливості різних форм академічного спілкування;
? знання видів і жанрів ораторського мистецтва;
? вміння розробляти різні типи промов відповідно до особливостей їхньої побудови;
? здатність дотримуватись структури промови та її композиції;
? вміння використовувати різні форми спілкування людей у колективі;
? розуміння основних етапів підготовки промови;
? здатність використовувати засоби активізації уваги слухачів.
? вміння розробляти теоретичні засади підготовки промови;
? здатність розрізняти особливості різних форм академічного спілкування;
? вміння добирати матеріал для підготовки промови;
? вміння й навички організувати та вести дискусію;
? вміння й навички підготувати інформаційну та переконувальну промови;
? вміння й навички скласти розгорнутий план виступу, тези доповіді;
? вміння й навички добирати аргументи і засоби активізації уваги слухачів;
? вміння й навички виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
немає.
Короткий зміст навчальної програми:
основні етапи розвитку риторики, історичні традиції риторики; статус сучасної риторики; основні аспекти психології та культури мовного спілкування, теоретичні засади підготовки промови та інших публічних виступів, особливості різних форм публічного чи професійно-ділового спілкування.
Рекомендована література:
1) Риторика: підручник/ Зоряна Куньч, Галина Городиловська, Ірина Шмілик. – 2-ге вид., допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 496 с.
2) Куньч З.Й. Українська риторика: Історія становлення і розвитку: Посібник для студентів економічних та гуманітарних спеціальностей. – Львів, 2011. – 160 с.
3) Куньч З.Й. Риторичний практикум: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. –212 с.
4) Риторика: метод. рекомендації до проведення практичних занять для аспірантів Національного університету «Львівська політехніка» / уклад.: З.Й. Куньч, Г.Л. Вознюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 36 с.
Методи і критерії оцінювання:
залік: поточний контроль – 100 балів (усне опитування).