Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Аналітичні та чисельні методи досліджень

Спеціальність: Харчові технології
Код дисципліни: 8.181.00.O.3
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Обчислювальна математика та програмування
Лектор: Професор Пукач Петро Ярославович Доцент Білущак Галина Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• Обчислювати числові характеристики генеральної сукупності та вибірки.
• Оцінювати параметри розподілів.
• Проводити перевірку гіпотез про розподіл генеральної сукупності.
• Проводити перевірку гіпотез про дисперсії і середнє генеральної сукупності.
• Проводити кореляційний і регресійний аналіз.
• Проводити дискримінантний аналіз статистичних даних.
• Проводити факторний аналіз статистичних даних.
• Проводити кластерний аналіз статистичних даних.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Елементарна математика
• Лінійна алгебра та аналітична геометрія
• Математичний аналіз
• Теорія прийняття рішень
• Tеорія ймовірностей
Короткий зміст навчальної програми:
• Методологія комп'ютерного аналізу і обробки даних. • Генеральні сукупності та вибірки, їх характеристики. • Статистична оцінка параметрів розподілу генеральної сукупності. • Статистична перевірка гіпотез про розподіл. • Гіпотези про дисперсії нормального розподілу. • Гіпотези про математичне сподівання нормального розподілу. • Регресійний і кореляційний аналіз залежностей • Аналіз зв’язків якісних ознак • Аналіз зв’язків рангових ознак • Аналіз зв’язків кількісних ознак • Факторний аналіз • Дискримінантний аналіз • Кластерний аналіз
Рекомендована література:
• Білущак Г. І. Аналітичні та чисельні методи досліджень. Статистичні методи в OpenOffice: Навчальний посібник для аспірантів усіх спеціальностей. – Львів: Видавництво Растр-7, 2017 – 182 с.
• Білушак Г.І., Чабанюк Я.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Лекції. Львів: В-во “Львівський ЦНТЕІ”, 2002.
• Білушак Г.І.,Чабанюк Я.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум. Львів: В-во “Край”, 2002.
• Паніотто В.І., Максименко В.С., Харченко Н.М. Статистичний аналіз соціологічних даних. К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. — 270 с
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль (ПК)-30%:
• Робота на практичних заняттях -12%
• Розрахунково-графічні роботи -18%
• Іспит- 70%