Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Плазмоніка

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.M.26
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Фотоніка
Лектор: д.т.н., проф. Бобицький Ярослав Васильович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студенти повинні:
1) знати:
- галузі застосування плазмоніки (в тому числі біоплазмоніки);
- основні принципи взаємодії лазерного випромінювання з наноструктурованими матеріалами;
- основні методи досліджень, що застосовуються в плазмоніці;
2) вміти:
- оцінити можливість і потребу використання плазмоніки для вирішення конкретної задачі;
- виявити функціональні вузли, необхідні для забезпечення функціонування системи з використанням методів плазмонної фізики;
- вибрати необхідні математичні методи дослідження для конкретних задач плазмоніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• пререквізити: математика, фізика, оптичне матеріалознавство, електродинаміка;
• кореквізити: основи фотоніки.
Короткий зміст навчальної програми:
Завданням вивчення дисципліни є отримання теоретичних і практичних знань в галузі практичного використання методів плазмоніки в фізиці, техніці та медицині. Знання про можливість використання засобів плазмоніки як технологічного інструменту. Ознайомитись з концепцією поверхневих плазмон-поляритонів та локалізованих плазмонів в наноструктурах у видимій області спектра. Ознайомитись з різними типами плазмонного резонансу і методиками його збудження.
Рекомендована література:
1. Новотный Л., Хехт. Б. Основы нанооптики / Перев. с англ. под. Ред. В.В. Самарцева. – М. Физматлит, 2009. – 484 с. – ISBN: 978-5-9221-1095-2.
2. Майер С.А. Плазмоника: теория и приложения. – М.-Ижевск: НИЦ «регулярная и хаотическая динамика», 2011. – 296 с.
3. Nanoparticles: From Theory to Applications / Edited by Gunter Schmid, 2nd ed. - Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2010. ISBN: 978-3-527-32589-4.
4. Prasad P.N. Nanophotonics. - A John Wiley & Sons, Inc., Publication 2004.
5. Gaponenko S.V. Introduction to nanophotonics. - Cambridge University press, 2010. ISBN: 978-05-1175-050-2.
6. Light Control with Ordered and Disordered Nanophotonic Media / PhD thesis by Simon R. Huisman. - Department of Science and Technology and MESA+ Institute for Nanotechnology, University of Twente, P.O. Box 217, 7500 AE Enschede, The Netherlands. 2013. ISBN: 978-94-6191-829-1.

Методи і критерії оцінювання:
• Поточний контроль (30%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, контрольні роботи.
• Контрольні заходи (70%): залік.