Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Управління науковими проектами

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 8.171.00.M.19
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., проф. Петрович Йосиф Михайлович д.е.н., доц. Новаківський Ігор Іванович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- ґрунтовні знання класичного та сучасного інструментарію розробки наукових проектів, володіння навиками комплексного охоплення предметних галузей і організування інформаційного обміну з врахуванням відсутності аналогій в ретроспективі, вузької спеціалізації учасників;
- розуміння методології управління проектами в наукових проектах, способів визначення основних аспектів підготовки проектних пропозицій;
- здатність організування пошуку інвесторів, створення та розвитку проектних команд, виходу на міжнародні ринки та залучення іноземних інвестицій, налагодження зв'язків з венчурними організаціями;
- здатність управляти ризиками виконання наукових проектів з метою мінімізації загроз через некомерційну спрямованість, невизначеність результатів, тривалі терміни реалізації, складність оцінювання результатів реалізації проектів;
- поглиблені знання в сфері оцінювання актуальності наукових досліджень, використання методів проектного менеджменту для управління науковими проектами, організування захисту інтелектуальної власності;
- здатність проведення маркетингових досліджень в наукових проектах, оцінювання продукту проекту з позиції привабливості для ринку, використання досвіду передових країн світу у розвитку науки завдяки реалізації наукових проектів;
- здатність організування розробки наукового проекту, прийняття рішення про початок проектів, робіт по запуску проекту та підготовки відповідного пакету документів етапу ініціації, формування портфелів проектів.
- здатність створення та розвитку команди управління науковим проектом, вирішення конфліктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
прореквізити:
кореквізити: Управління діяльністю організаційно-виробничих систем
Короткий зміст навчальної програми:
Визначення та основні особливості науки. Методи наукового дослідження Зміст та складові науково-дослідного процесу Розвиток підприємств в сучасних умовах. Методичні основи управління науковими проектами. Ресурсне забезпечення наукових проектів. Оцінки ефективності управління науковими проектами. Оформлення, експертиза та захист наукових проектів.
Рекомендована література:
1. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: «Слово», 2009. – 240 с.
2. Петрович Й.М. Управління інноваційними проектами: навч. посібник / Й. М. Петрович, І. І. Новаківський ; за заг. ред. Й. М. Петровича. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 316 с.
3. Проектний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /А.В.Гриньов, І. А.Дмитрієв, Д. У.Бікулова та ін.; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2006. – 420 с.
4. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 673 с.
5. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідної роботи: Навч. посібник для студентів та викладачів вищ. навч. закладів. – К.: Форум, 2000. – 271 с.
6. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економ, спец, вузів. 3-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Вища школа, 2011. – 271 с.
7. Вовканич С.Й., Черчик Л.М. Методологія наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальностей „Економіка підприємств”, „Управління персоналом та економіка праці” денної та заочної форм навчання. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 58 с.
8. Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. Методи наукових досліджень: Навч. Посібник. – Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с.
9. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2004. – 212 с.
10. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 201 с.
11. Макогон Ю.В., Пилипенко В.В. Основи наукових досліджень в економіці. – Донецьк: Альфа прес, 2007. – 144 с.
12. Ноздріна Л.В. Управління проектами: Підручник / Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай. За заг. ред. Л.В. Ноздріної. К.: Центр учбової літератури, 2010. - 432 с.
Методи і критерії оцінювання:
- усне опитування, контрольні роботи (тільки для аспірантів заочної форми навчання) (50 %)
- підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (50%)

Управління науковими проектами

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 8.171.00.M.20
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Професор, професор кафедри ІСМ, д.т.н. Пасічник Володимир Володимирович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- володіння знаннями і розуміння наукових засад організування інформаційного маркетингу та менеджменту, їх вдосконалення;
- здатність формувати теоретичні та практичні рішення в управлінні та маркетингу інформації;
- здатність використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання відповідних ресурсів і систем при аналізі конкурентоспроможності установи;
- здатність застосувати знання та практичні навики аналізу відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов у галузі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Методи аналізу та оптимізації складних систем.
Короткий зміст навчальної програми:
Вступ до вимог та наукового проектування. Вимоги та якість і процес виконання проекту. Створення та аналіз зв’язків між вимогами. Розроблення вимог та моделювання. Вимоги та тестування. Поняття про вимоги в області проблем та області рішень. Розроблення систем. Контекст загального процесу: вхідні та похідні вимоги; стратегія перевірки та критерії приймання. Основний процес розроблення вимог: ідеальний світ; розроблення вимог в контексті змін. Інформаційна модель загального процесу розроблення вимог: класи інформації; статус погодження; статус перевірки; статус задоволення вимог; внутрішні пов’язання інформаційної моделі. Процес узгодження. Аналіз та моделювання. Отримання вимог та статус перевірки. Поняття області проблем. Визначення основного процесу. Узгодження вимог з замовником. Аналіз та моделювання: визначення зацікавлених сторін; розроблення сценаріїв використання; визначення меж системи. Отримання вимог: визначення структури; збирання вимог; визначення критеріїв приймання; визначення стратегії перевірки. Проблеми управління процесом розроблення вимог. Управління вимогами в організації замовника: планування, контроль за перебігом виконання робіт, зміни. Управління вимогами в організації постачальника: підготовлення комерційної пропозиції, виконання проекта. Управління вимогами в організації виробника. Планування, контроль за виконанням робіт, зміни. Технологічні пов'язання між роботами проекту. Відображення планування термінів проекту в стандартах та нормативних актах. Порядок змін ієрархічної структури та переліку робіт проекту. Метод критичного шляху. Визначення тривалості робіт проекту. Розрахунок календарного плану проекту та плану управління ним (календарі проекту, контрольні точки). Основні типи та загальні принципи побудови організаційних структур управління проектами. Оргструктури з точки зору системи взаємних стосунків учасників проекту. Оргструктури проекту в контексті змісту проекту. Порівняльні характеристики та сучасні тенденції розвитку оргструктур управління проектом. Вимоги до керівника та персоналу проекту. Моделі розвитку команди проекту. Відповідальності в проекті та їх розподіл. Формування матриці відповідальності. Планування створення високоефективних проектних команд. Проектний документ. Оцінювання результатів експертизи наукового проекту. Документи про проведення наукової експертизи проекту. Документи про набутий досвід. Національні асоціація управління проектами. Сертифікація IPMA.
Рекомендована література:
1. Катренко А.В. Управління ІТ-проектами. – Львів: Новий світ – 2000, 2011.
2. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. – Львів: Новий світ – 2000, 2004.
3. Халл Э., Джексон К., Дик Д. Разработка и управлене требованиями. М.: Telelogic, 2005.
4. Руководство к своду знаний по управлению проектами. Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004. – Project Management Institute, 2004.
5. Современные методы управления портфелем проектов и офис управления проектами. Максимизация ROI. М.: PM Solutions Soft Systems, 2004.
Методи і критерії оцінювання:
письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%)
підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)