Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Риторика

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 8.171.00.M.16
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Теорії, історії та філософії права
Лектор: Поліковський Микола
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
ІНТ - здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження на міжнародному та національному рівнях;
ЗК4 - уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при презентації результатів наукових досліджень, вести фахову наукову бесіду і дискусію з широкою науковою спільнотою та громадськістю українською мовою, формувати наукові тексти в письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття, використовувати прогресивні інформаційно-комунікаційні засоби.
УН1 - застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження.
УН6 - вести наукову бесіду та дискусію українською та англійською мовами на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття.
КОМ1- уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас.
КОМ2-уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій.
АіВ1 - здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення.
АіВ2 - здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації.
АіВ3 - здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Фахові дисципліни
Іноземна мова для академічних цілей
Філософія і методологія науки
Професійна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми:
Риторика – це формування у здобувачів глибоких знань в галузі ораторського мистецтва, спроможність робити усні виступи, розуміти багатограність ораторського мистецтва. Вивчення риторики розвиває комунікативне розуміння, а також ознайомлюють із засобами подолання труднощів та бар’єрів комунікації, пов’язаних з науково-дослідницькою та освітньо-викладацькою діяльностю. Мета вивчення дисципліни – набуття здобувачами теоретичних та практичних знань з основних жанрів наукових промов та спілкування. Розробка й складання алгоритмів на основі осмислення основних категорій риторики. Засвоєння закономірностей, принципів, правил риторики та практичних аспектів судової риторики. Освоєння здобувачами практичних методів організації мовленнєвої діяльності в сфері науки та педагогічної практики. Сприяння встановленню майбутніх науковців з юридичних спеціальностей. Міжнародний досвід : https://orca-mwe.cf.ac.uk/125686/1/Harrington%202019%20Law%20and%20rhetoric%20-%20critical%20possibilities.pdf https://www.press.umich.edu/13992/rhetoric_of_law https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-rhetoric/ https://examples.yourdictionary.com/examples-of-rhetoric.html
Рекомендована література:
1. Абрамович С.Д., Молдован В.В., Чикарькова М.Ю. Риторика загальна та судова. – К.: ЮрінкомІнтер, 2002. – 416 с.
2. Білей П. В. Методологія наукових досліджень технологічних процесів: навч. посібник / П. В.Білей, Н. Д. Довга, Я. М. Ханик. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2003. – 176 с.
3. Білоусова Т. П. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. П.Білоусова, Ю. О. Мареітантов. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 120 с.
4. Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: постановка голосу й мови. – К., 2008. – 204 с.
5. Кацавець Р. Ораторське мистецтво. – К.: Алерта, 2014. – 238 с.
6. Колотілова Н.А. Риторика. – К., 2007. – 232 с.
7. Кубрак О. Етика ділового та повсякденного спілкування. – К., 2002.
8. Куньч З. Українська риторика: навчальний посібник. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2011. – 248 с.
9. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К.: Вища шк., 2003. – 311 с.
10. Медвідь А.М., Медвідь Ф.М. Ораторське мистецтво правників. – К., 2005. – 336 с.
Методи і критерії оцінювання:
Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюється відповідно до Положення про рейтингове оцінювання досягнень здобувачів у Національному університеті «Львівська політехніка».
Практичні заняття проводяться на основі закріплення теоретичного матеріалу з набуттям навичок, вмінь та творчих здібностей в майбутній освітньо-науковій та професійно-правовій діяльності.
Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, в пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу. Ця форма роботи є основною для здобувачів.
СК проводиться у формі заліку за накопичувальною системою, в терміни передбачені графіком навчального процесу Університету.