Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Сучасні методи досліджень технологічних об'єктів та формування керуючих впливів

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Код дисципліни: 8.151.00.O.3
Кількість кредитів: 5
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: : професор, д.т.н. Фединець Василь Олексійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- знати теоретичні основи вибору методів дослідження виходячи із конкретних технічних і наукових завдань;
- уміти на основі результатів досліджень будувати математичні моделі технологічних об’єктів
- уміти застосовувати математичні методи планування експерименту та обробки його результатів;
- уміти обробляти отримані результати, аналізувати та осмислювати їх;
- уміти формувати керуючі впливи на технологічний об’єкт,
- уміти подавати та реалізовувати підсумки виконаних досліджень;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
– пререквізити: - основи наукових досліджень; теорія автоматичного керування; технологічні об’єкти та процеси виробництва;
– кореквізити: - застосування методів оптимізації в задачах автоматизації; презентація результатів наукових досліджень.
Короткий зміст навчальної програми:
Постановка теми, проблеми, мети та задач дослідження. Об’єкт та предмет дослідження. Методи дослідження технологічних об’єктів. Вибір необхідних методів дослідження в залежності від особливостей технологічного об’єкта, Класичний та статистичний методи планування. Мінімізація числа досліджень. Математичні методи оброблення експериментальних даних. Методи системного аналізу в наукових дослідженнях. Використання результатів для розроблення та дослідження системи керування технологічним об’єктом. Розроблення математичних засад формування керуючих впливів систем керування технологічних об’єктів.
Рекомендована література:
1. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень /С.Ф. Філіпенко - Київ: Академвидав, 2005. - 208 с.
2. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень / В.І. Романчиков - Київ, Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. — 254 с.
3. Марцин В.С. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко та ін. — Львів: Ромус-Поліграф, 2002.— 128 c.
4 . Організація науки і наукових досліджень в Україні [Електронний ресурс] / Инфо Пресса. – Режим доступу : http://www.infolibrary.com.ua/books-text-8390.html.
5. Методичні вказівки до виконання індивідуального науково-дослідного завдання (контрольної роботи) з дисципліни " Сучасні методи досліджень технологічних об’єктів та формування керуючих впливів" для студентів ІІІ рівня вищої освіти усіх форм навчання галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування"/ Укл.: Фединець В.О. – Львів, 2016. – 12 с.
Методи і критерії оцінювання:
- Поточний контроль (30%): індивідуальне науково-дослідне завдання, усне опитування;
- Підсумковий контроль (70%, контрольний захід екзамен); письмово-усна форма (70 %).