Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Методи і засоби комбінаторної лінгвістики

Спеціальність: Системний аналіз
Код дисципліни: 8.124.00.M.25
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Професор, професор кафедри ІСМ, д.т.н. Пасічник Володимир Володимирович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- володіння знаннями і розуміння наукового інструментарію дослідження лінгвістичних явищ, сучасної методики розроблення лінгвістичного забезпечення інформаційних систем;
- здатність формувати теоретичні та практичні рішення в сучасній комп’ютерній лінгвістиці, принципів когнітивного моделювання;
- глибинні знання сучасних наукових методів лінгвістичних досліджень у межах комунікативного та когнітивного напрямів лінгвістики.
- здатність використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання відповідних ресурсів і систем опрацювання природомовних текстів ;
- практичне застосовування знань сучасного стану справ та новітніх технологій в лінгвістиці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Комп’ютерні технології розпізнавання та класифікації в складних системах. Методи аналізу та оптимізації складних систем.
Короткий зміст навчальної програми:
Загальні положення та визначення. Моделі систем масового обслуговування. Мережі Петрі. Ймовірнісне моделювання. Імітаційне моделювання. Планування та проведення експериментів з моделями. Прийняття рішень за результатами моделювання. Імітаційне моделювання складних інформаційних систем.
Рекомендована література:
1. Математична лінгвістика. Книга 1.Квантитативна лінгвістика: Навч. посібн. / В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина, В.А. Висоцька, Т.В. Шестакевич.– Львів: Вид-во „Новий світ-2000”, 2012.– 359 с. .– (Серія «Комп’ютинґ»).
2. Нікольський Ю.В. Системи штучного інтелекту: навч. посібник/ Ю.В.Нікольський, В.В.Пасічник, Ю.М.Щербина.- Львів: Магнолія-2006, 2010. – 279с.— (Серія «Комп’ютинґ»).
3. Ю. В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю. М. Щербина. «Системи штучного інтелекту»: навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене і перероблене – Львів: “Магнолія-2006”, 2013. – 279 с.
4. Нікольський Ю.В. Дискретна математика: навч. посібник/ Ю.В.Нікольський, В.В.Пасічник, Ю.М.Щербина.- Львів: Магнолія-2006, 2010. – 279с.— (Серія «Комп’ютинґ»).
Методи і критерії оцінювання:
письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (50%)
підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (50%)