Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Риторика

Спеціальність: Комп'ютерні науки та інформаційні технології
Код дисципліни: 8.122.00.M.21
Кількість кредитів: 3
Кафедра: Українська мова
Лектор: канд. філол. наук, доцент Куньч Зоряна Йосипівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
? розуміння основних етапів розвитку світової риторики;
? знання особливостей українських риторичних учень;
? визначення статусу сучасного академічного красномовства;
? вміння реалізовувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування;
? здатність розрізняти особливості різних форм академічного спілкування;
? знання видів і жанрів ораторського мистецтва;
? вміння розробляти різні типи промов відповідно до особливостей їхньої побудови;
? здатність дотримуватись структури промови та її композиції;
? вміння використовувати різні форми спілкування людей у колективі;
? розуміння основних етапів підготовки промови;
? здатність використовувати засоби активізації уваги слухачів.
? вміння розробляти теоретичні засади підготовки промови;
? здатність розрізняти особливості різних форм академічного спілкування;
? вміння добирати матеріал для підготовки промови;
? вміння й навички організувати та вести дискусію;
? вміння й навички підготувати інформаційну та переконувальну промови;
? вміння й навички скласти розгорнутий план виступу, тези доповіді;
? вміння й навички добирати аргументи і засоби активізації уваги слухачів;
? вміння й навички виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
немає.
Короткий зміст навчальної програми:
основні етапи розвитку риторики, історичні традиції риторики; статус сучасної риторики; основні аспекти психології та культури мовного спілкування, теоретичні засади підготовки промови та інших публічних виступів, особливості різних форм публічного чи професійно-ділового спілкування.
Рекомендована література:
1) Риторика: підручник/ Зоряна Куньч, Галина Городиловська, Ірина Шмілик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 496 с.
2) Куньч З.Й. Українська риторика: Історія становлення і розвитку: Посібник для студентів економічних та гуманітарних спеціальностей. – Львів, 2011. – 160 с.
3) Онуфрієнко Г.С. Риторика. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.
4) Тестові завдання з риторики для студентів / уклад. З.Й. Куньч, Г.П. Городиловська, Г.Л. Вознюк, Н.І. Голубінка, І.Д. Шмілик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015, – 44 с.
Методи і критерії оцінювання:
залік: поточний контроль – 100 балів (усне опитування).