Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Сучасні підходи до проектування інтелектуальних будинків і систем

Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Код дисципліни: 8.121.00.M.39
Кількість кредитів: 4
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Лектор: Професор, д.т.н., професор кафедри САП Теслюк Василь Миколайович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
1. Здатність використовувати набуті теоретичні та фундаментальні знання в галузі автоматизованого проектування інтелектуальних будинків і систем. 2. Здатність розробляти і застосовувати сучасні моделі та методи автоматизованого проектування інтелектуальних будинків і систем. 3. Здатність ефективно проводити системний аналіз, здійснювати вибір концептуальної моделі середовища автоматизованого проектування інтелектуальних будинків і систем. 4. Здатність застосувати знання та практичні навики для аналізу та синтезу автоматизованого проектування інтелектуальних будинків і систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізит: Застосування мікросистемних пристроїв.
Короткий зміст навчальної програми:
Дисципліна присвячена вивченню методологій, підходів, методів і засобів ефективного розв’язання задач автоматизованого проектування інтелектуальних будинків і систем. Особлива увага приділена опрацюванню великих обсягів даних, застосуванню інтелектуальних методів та побудові сучасних інформаційних технологій на їх основі.
Рекомендована література:
1. Липкин Е. ИНДУСТРИЯ 4.0: Умные технологии – ключевой элемент в промышленной конкуренции М.: ООО «Остек-СМТ», 2017. – 224 стр. 2. Лотов А.В., Поспелова И.И. Многокритериальные задачи принятия решений: Уч. пособие. М.: Издат. отдел ф-та ВМиК МГУ, МАКС Пресс, 2008. – 197 с. 3. Kazarian A., Beregovska K., Teslyuk V. Data analysis model and forms of cloud analytical functions for “smart” house systems // Information and Innovation Technologies in Economics and Administration. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technolog. Monograph 27. – 2019, Katowice. – P. 17 - 27. 4. Teslyuk V., Beregovska K., Holovatyy A. Analysis of the current state of progress and development of "smart" house systems // Innovative education as a constituent part of the smart city. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technolog. Monograph 20. – 2018, Katowice. – P. 88 - 105. 5. Boreiko O., Teslyuk V., Chorna I. Analysis and prospects of smart city technology development. Innovative education as a constituent part of the smart city (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 14). 2017. P. 60-70.
Методи і критерії оцінювання:
1. Оцінювання звітів про виконання лабораторних робіт. Захід проводиться після відроблення та оформлення звітів з усіх лабораторних робіт. 2. Екзаменаційний контроль. Захід проводиться у встановлений згідно із розкладом термін і передбачає діагностування знань теоретичного матеріалу.